Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 14115Beschikkingen | afhandelingGemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Jupiterweg 28, het brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf

Wij hebben op 16 januari 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf, activiteit *4. De vergunning heeft dossiernummer: 19Z0003329.

 

Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend over de ontwerpvergunning. De omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 22 januari 2020 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

U kunt het besluit ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige aanvraag en overige relevante stukken zijn, gezien de omvang daarvan, uitsluitend bij het publiekscentrum in te zien.

 

Beroep instellen

Gedurende 6 weken na deze datum, dus van 23 januari 2020 tot en met 4 maart 2020, kunt u schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, wanneer u:

1. belanghebbende bent en;

2. tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over de ontwerpvergunning (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest);

 

De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdens deze termijn beroep wordt ingesteld en ook een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank. De vergunning treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. In het beroepschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen.

 

U kunt ook online het beroepschrift en een eventueel daarmee samenhangend verzoek om voorlopige voorziening indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken