Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 141114VerordeningenSubsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2020 en

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 

-het Ministerie van BZK gelden beschikbaar heeft gesteld op grond van de Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE);

-woningeigenaren subsidie kunnen aanvragen voor voorlichting over energiebesparing en het treffen van energiebesparende maatregelen bij koopwoningen.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een woningeigenaar én bewoner van een bestaande woning die een aanvraag vaststelling subsidie doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  Bestaande woning: een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 Burgerlijk Wetboek. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Purmerend en opgeleverd zijn vóór het aanvragen van subsidie.

 • c.

  Duurzaamheidsmaatregel: energiebesparende maatregel

  • a.

   zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel;

  • b.

   welke direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager.

Artikel 2 Doel van de verordening

Deze verordening heeft tot doel eigenaren/bewoners te stimuleren kleine of grote energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen te treffen. 

 

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woningen die kadastraal gelegen zijn in de gemeente Purmerend.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan een projectsubsidie verlenen voor:

 • a)

  een advies energiebesparing;

 • b)

  energiebesparende maatregelen, zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

Een aanvrager kan maximaal € 90,-- aan subsidie ontvangen voor activiteiten, zoals genoemd in artikel 4.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  De hoogte van het plafond is afhankelijk van de hoogte van de uitkering op grond van de RRE en de reeds toegekende subsidies.

 

Hoofdstuk 2 Procedure van vaststellen subsidie

Artikel 7 Procedure vaststelling subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt subsidie voor energieadvies omtrent energiebesparing of nadat een maatregel als bedoeld in bijlage 1 is geplaatst of uitgevoerd, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college op de website duurzaam.purmerend.nl

 • 2.

  De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het e-mailadres van de aanvrager;

  • c.

   het telefoonnummer van de aanvrager;

  • d.

   de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • e.

   een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;

  • f.

   ondertekening van de aanvrager (sms verificatie);

  • g.

   het rekeningnummer van aanvrager;

   Indien beschikbaar maar niet verplicht:

  • h.

   een factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en).

 • 3.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling binnen 5 werkdagen.

 • 4.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling subsidie.

 • 5.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.

 • 7.

  Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 7, lid 6 genoemde termijn compleet is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 8.

  De datum waarop de aanvraag compleet is, wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 9.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 10.

  Na vaststelling van de subsidie, wordt het subsidiebedrag binnen 6 weken na vaststelling uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

 • 11.

  Uit overschrijding van de in artikel 7, lid 4 en 5 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag voor subsidie af indien:

 • 1

  Er voor de woning reeds eerder subsidie is toegekend op grond van deze verordening.

 • 2

  Indien subsidie wordt aangevraagd voor een activiteit die niet valt onder artikel 4.

 • 3

  Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag subsidie te honoreren, omdat het subsidieplafond bereikt is.

 • 4

  Subsidie wordt gevraagd voor een subsidiabele activiteit die vóór inwerkingtreding van de verordening is betaald.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervalt op 31 maart 2021.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 28 mei 2020

de griffier,

R.J.C. van der laan

de voorzitter,

D. Bijl

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

 

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 90,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 

Tabel 1 Advies energiebesparing

 

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparingstraject

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject.

 

Tabel 2 Energiebesparende maatregelen

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Kleine maatregelen

Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van led-lampen.

Gevelisolatie

Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Spouw: Adviescriteria Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W.

Vloerisolatie

Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Advies criteria Rc ≥ 3,5m2 K/W.

Bodemisolatie

Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Advies criteria Rc ≥ 2,5 m2 K/W.

Dakisolatie

Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Advies criteria Rc ≥ 4,5 m2 K/W.

Kozijn vervanging of glas vervanging

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Advies criteria Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9.

Waterzijdig inregelen

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retour temperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Vervangen radiatorkraan

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.

Warmtepomp

Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem.

Waterbesparende douchekop

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).

Pompschakelaar vloerverwarming

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.

Woningventilatie

Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatie box of ventilatie box met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning.

Inductie koken

Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.

Overige maatregelen

Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een Co2 reductie realiseren.