Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 139382Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent terrassen (Tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19)

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

gelezen het voorstel van de directeur van de Directie Veiligheid van 29 mei 2020;

 

overwegende dat:

 

 • er in Nederland, en wereldwijd, een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19) en dat door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede namens de minister van Justitie en Veiligheid opdrachten zijn geven om alle bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan;

 • de noodverordening de exploitatie van eet- en drinkgelegenheden en terrassen met ingang van 1 juni 2020, 12.00 uur, onder voorwaarden weer toelaat;

 • terrassen aan de bovenzijde volledig open dienen te zijn of aan de drie zijden open dienen te zijn. Op terrassen dienen alle gasten gebruik te maken van een zitplaats aan een tafel. De exploitant dient verder maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen op aanpalende terrassen, de toestroom op het terras wordt gereguleerd en de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, met uitzondering van personen die een gezamenlijke huishouding vormen, en dat deze voorwaarden beperkingen met zich brengen voor de bezetting van terrassen;

 • ter bevordering en ondersteuning van het ondernemersklimaat en in het belang van de stedelijke economie, gezien de huidige omstandigheden, de wens bestaat om met inachtneming van het bepaalde in de noodverordening een uitbreiding te bieden voor het opstellen van terrassen en terrasvlonders;

 • de Horecanota Rotterdam 2017-2021, de horecagebiedsplannen en het Besluit openbare inrichtingen 2017 kaders geven voor de omvang, situering en ontwikkelmogelijkheden van terrassen en terrasvlonders;

 • de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus dermate onvoorzienbaar en ongekend wordt geacht, dat het vanwege de eerdergenoemde belangen niet wenselijk wordt geacht (volledig) vast te houden aan de bestaande kaders, voor zover die in de weg staan aan een uitbreiding van de situering van terrassen en terrasvlonders;

 • daarbij als uitgangspunt heeft te gelden dat terrassen en terrasvlonders niet onevenredig bezwarend mogen zijn voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat en dat een evenwicht in het gebruik van de publieke ruimte van belang wordt geacht;

gelet op hoofdstuk 2, afdeling 8, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, en het bepaalde in de Drank- en Horecawet, besluiten voor zover het betreft de eigen bevoegdheden, als volgt;

 

besluiten vast te stellen:

 

Tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19

Artikel 1 – Toepassingsbereik

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • a.

  horeca-inrichtingen waarop het “Besluit tijdelijke regels terrassen maatwerklocaties – pleinen vanwege Covid-19“ van toepassing is;

 • b.

  horeca-inrichtingen langs straten en/of pleinen, en de directe omgeving daarvan, zoals genoemd in de bijlage behorend bij dit besluit, en waarover separaat zal worden besloten;

 • c.

  horeca-inrichtingen als bedoeld in categorie I van het Besluit openbare inrichtingen 2017;

 • d.

  coffeeshops, speelautomatenhallen en seksinrichtingen;

 • e.

  een horeca-inrichting, gedurende de periode dat deze op grond van een besluit van de burgemeester en/of van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet mag worden geëxploiteerd.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  bestaand terras: een terras dat op grond van de exploitatievergunning is vergund of een terras dat is vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in categorie II en III van het Besluit openbare inrichtingen 2017;

 • -

  verruimd terras: de uitbreiding van het bestaande terras overeenkomstig dit besluit;

 • -

  terras: het bestaande terras inclusief het verruimde terras;

 • -

  terrasvlonder: terras op een parkeerplaats;

 • -

  noodverordening: de Noodverordening COVID-19 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zoals die luidt gedurende de periode dat dit besluit in werking is.

Artikel 3 – Terrassen en terrasvlonders

In afwijking van en/of in aanvulling op de Horecanota 2017-2021, de horecagebiedsplannen en het Besluit openbare inrichtingen 2017, en met inachtneming van het bepaalde in de noodverordening, geldt voor terrassen en terrasvlonders het volgende.

Artikel 4 - Terrassen

 • 1.

  Vrijgestelde verruiming van het terras

  Het is exploitanten met een bestaand terras op grond van de exploitatievergunning of op grond van categorie II en III als bedoeld in het Besluit openbare inrichtingen 2017 toegestaan om het terras te verruimen mits voldaan wordt aan de hierna opgenomen voorschriften en voorwaarden. De exploitatie van het verruimde terras is vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:28a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012.

 • 2.

  Voorschriften en voorwaarden verruimd terras

  De exploitatie van een verruimd terras is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorschriften en voorwaarden:

  • a.

   de exploitatie van het verruimde terras vindt plaats overeenkomstig de aan de inrichting verleende exploitatievergunning, met dien verstande dat op het verruimde terras uitsluitend het aanbieden van eten en drinken is toegestaan;

  • b.

   voor de categorie II en III horeca-inrichtingen geldt dat het verruimde terras geëxploiteerd dient te worden overeenkomstig het Besluit openbare inrichtingen 2017 en dat uitsluitend het aanbieden van eten en drinken is toegestaan;

  • c.

   evenementen op het terras zijn niet toegestaan. Er kan geen gebruik worden gemaakt van het zogenoemde geluidje op terrassen;

  • d.

   de verruiming van het bestaande terras is toegestaan tot een oppervlakte van maximaal twee maal het bestaande terras;

  • e.

   de verruiming van het bestaande terras is toegestaan binnen een zone van 25 meter gemeten vanaf de buitengrens van het bestaande terras, op een trottoir, kade, plein of in een groenvoorziening die alleen bestaat uit gras;

  • f.

   de verruiming van het bestaande terras kan in de breedte ruimer zijn dan de gevelbreedte, met dien verstande dat verbreding links en rechts is toegelaten tot anderhalve meter van de eerste toegangsdeur (niet behorende bij de horeca-inrichting) en mits het gebruik van de aangrenzende gronden en panden niet onnodig wordt belemmerd en nadat is overlegd met de eigenaren, beheerders of exploitanten van naastgelegen panden;

  • g.

   de obstakelvrije ruimte laat een afstand tussen personen toe van minimaal 1,5 meter en wordt bij terrassen die aan elkaar grenzen op één lijn gesitueerd, met dien verstaande dat deze bij terrassen in hetzelfde blok (van straathoek tot straathoek) zoveel mogelijk op één lijn wordt gesitueerd;

  • h.

   het terras is zo geplaatst dat geen overlast of hinder wordt veroorzaakt voor weggebruikers, bewoners of andere ondernemers;

  • i.

   de exploitant is verplicht het terras in goede orde achter te laten. Het terras moet opgeruimd en schoon worden achtergelaten;

  • j.

   de exploitatie van het terras levert geen gevaar op voor mens, dier en goederen;

  • k.

   het terras laat het gebruik van andere voorzieningen toe, daaronder begrepen maar niet uitsluitend fietsbeugels, haltes voor openbaar vervoer, vuilcontainers, openbare toiletvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, verkeerslichten en lichtmasten;

  • l.

   het verruimde terras wordt door de exploitant tijdig geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) verwijderd ten behoeve van een evenement dat is genoemd in het vastgestelde B/C evenementenoverzicht 2020, voor zover dit evenement doorgang kan vinden;

  • m.

   het verruimde terras wordt geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) verwijderd indien op dezelfde locatie een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, Gemeentewet, plaatsvindt, met inachtneming van de voor de markt benodigde op- en afbouwtijd;

  • n.

   de exploitatie van het verruimde terras dient per 1 november 2020 te zijn gestaakt en het verruimde terras dient door de exploitant binnen zeven dagen te zijn verwijderd.

Artikel 5 - Terrasvlonders

 • 1.

  Vrijgestelde terrasvlonder

  Het is exploitanten met een bestaand terras op grond van de exploitatievergunning of op grond van categorie II en III als bedoeld in het besluit openbare inrichtingen 2017 toegestaan om een terrasvlonder te plaatsen. De terrasvlonder is vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:28a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, mits is voldaan aan de volgende voorschriften en voorwaarden.

 • 2.

  Voorschriften en voorwaarden voor de terrasvlonder

  De exploitatie van een terrasvlonder is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorschriften en voorwaarden:

  • a.

   terrasvlonders zijn toegestaan langs de gehele voor- en zijgevel van elke inrichting;

  • b.

   de exploitatie van een terrasvlonder vindt plaats overeenkomstig de aan de inrichting verleende exploitatievergunning, echter, met dien verstande echter dat op een terrasvlonder uitsluitend het aanbieden van eten en drinken is toegestaan;

  • c.

   de exploitatie van een terrasvlonder van een inrichting die vrijgesteld van de vergunningplicht exploiteert, vindt plaats overeenkomstig het Besluit openbare inrichtingen 2017;

  • d.

   de exploitatie van een terrasvlonder levert geen gevaar op voor mens, dier en goederen;

  • e.

   de exploitatie van een terrasvlonder op een laad- en losplaats is alleen toegestaan buiten de tijden dat de laad- en losplaats als zodanig kan worden gebruikt;

  • f.

   een terrasvlonder is niet toegestaan op een parkeerplaats waarvoor een belanghebbendevergunning is verstrekt of op een parkeerplaats voor een elektrisch laadpunt;

  • g.

   een terrasvlonder laat het gebruik van andere voorzieningen toe, daaronder begrepen maar niet uitsluitend fietsbeugels, haltes voor openbaar vervoer, vuilcontainers, openbare toiletvoorzieningen en speelvoorzieningen, straatmeubilair, verkeerslichten en lichtmasten;

  • h.

   een terrasvlonder wordt (tijdelijk) verwijderd ten behoeve van een evenement dat is genoemd in het vastgestelde B/C evenementenoverzicht 2020, voor zover dit evenement doorgang kan vinden;

  • i.

   een terrasvlonder wordt geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) verwijderd indien op dezelfde locatie een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, Gemeentewet plaatsvindt, met inachtneming van de voor de markt benodigde op- en afbouwtijd;

  • j.

   een terrasvlonder is zo geplaatst dat geen overlast of hinder wordt veroorzaakt voor weggebruikers, bewoners of andere ondernemers;

  • k.

   de exploitant is verplicht de terrasvlonder in goede orde achter te laten. De terrasvlonder moet opgeruimd en schoon achter worden gelaten;

  • l.

   de exploitatie van de terrasvlonder dient per 1 november 2020 te zijn gestaakt en de exploitant dient de terrasvlonder(s) binnen zeven dagen te (laten) verwijderen.

Artikel 6 - Drank- en Horecawetvergunning

De Drank- en Horecawetvergunning van een inrichting die geldt op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, wordt geacht tevens te zijn verleend ten behoeve van het verruimde terras en de terrasvlonder(s) van de inrichting.

Artikel 7 - Handhavingsarrangement

Ondernemers krijgen met het vaststellen van dit besluit veel vertrouwen. Indien dit vertrouwen echter geschonden wordt kan dit gevolgen hebben voor de verruiming van het terras.

 

Exploitatie niet conform “Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19”

1e constatering

Waarschuwing

2e constatering

Intrekken vrijstelling verruimd terras en terrasvlonder

 

Uitgangspunten:

 • -

  In beginsel zal bij overtredingen van de voorschriften van dit besluit opgetreden worden volgens bovenstaand handhavingsarrangement.

 • -

  Het handhavingsarrangement uit de Horecanota 2017-2021 en het handhavingsarrangement Drank- en Horecawet blijven onverkort van toepassing op de inrichting, daaronder begrepen het bestaande terras en het verruimde terras.

 • -

  Dit handhavingsarrangement laat onverlet dat handhaving ook kan plaatsvinden op grond van de noodverordening.

 • -

  Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de burgemeester besluiten van een maatregel af te zien of volstaan met een waarschuwing. De burgemeester kan echter ook besluiten een stap in het handhavingsarrangement over te slaan en de vrijstelling voor het verruimde terras en de terrasvlonder direct intrekken.

 • -

  De burgemeester kan waarschuwingen en maatregelen op basis van het handhavingsarrangement uit de Horecanota 2017-2021, het handhavingsarrangement Drank- en Horecawet, en de noodverordening betrekken in zijn afweging. Dit is van toepassing op feiten die worden geconstateerd tussen 1 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020.

Artikel 8 - Opvolgen aanwijzingen

 • a.

  Alle aanwijzingen ter uitvoering van dit besluit gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

 • b.

  Als voor het uitvoeren van openbare werken, in het kader van openbare orde of veiligheid, in geval van calamiteiten of om enigerlei andere reden ontruiming van het terras noodzakelijk is, is de exploitant verplicht het terras en/of de terrasvlonder binnen de door het bevoegde gezag gestelde termijn, te verwijderen.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 • a.

  Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking in het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 november 2020;

 • b.

  Dit besluit kan worden ingetrokken als de situatie met betrekking tot de (verdere) verspreiding van het coronavirus daartoe aanleiding geeft;

 • c.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld op 29 mei 2020.

Voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 29 mei 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Bijlage bij het besluit Tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19, als bedoeld in artikel 1, lid b, van dit besluit

 

 

Centrum

West-Kruiskade

Hoogstraat/Hoogkwartier

Witte de Withstraat

Delfshaven

Nieuwe Binnenweg inclusief centrumdeel

Hoek van Holland

Strand

Kralingen-Crooswijk

Lusthofstraat

Oostzeedijk/Oostplein

Hoogvliet

Winkelcentrum Binnenban

Rozenburg

Emmastraat

Feijenoord

Beijerlandselaan

Noord

Noorderboulevard

Charlois

Zuidplein

Zuidplein laag

Hillegersberg-Schiebroek

Bergse Dorpsstraat