Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Steegsche Velden in Best

Op 29 mei 2020 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het aanleggen van een geluidwal vooruitlopend op het bestemmingsplan uitbreiding Steegsche Velden

Locatie:

Steegsche Velden in Best

Dossiernummer:

WABO_VERG-20-00789

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneerhet college de beslissing op de aanvraag bekendmaakt. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

Naar boven