Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 138744Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Broekhoek 28 Heesch

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Broekhoek 28 te Heesch’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van een woning aan Broekhoek 28 te Heesch.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het wijzigingsplan ‘Broekhoek 28 te Heesch’ voor een ieder ter inzage. Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 4 juni 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPBroekhoek28-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 3 juni 2020