Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 137373Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2020 inzake

bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op

 

Besluit

 

Bepaalt

  • 1.

    Het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 vaststellen.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van23 april 2020.

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.