Opdrachtverlening, mandaat, volmacht en machtiging betreffende Inburgering

 

 

 

Behorende bij:

De Dienstverleningsovereenkomst “Regionale Inkoop Inburgering” Zuidoost-Brabant 2021-2025

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Asten, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

in aanmerking genomen dat:

 • op 1 juli 2021 de nieuwe Wet inburgering 2021 (hierna: Wi) in werking zal treden;

 • regionale inkoop plaatsvindt in lijn met artikel 18 Wi en nadere, daaruit, voortvloeiende regelgeving;

 • afspraken over de regionale inkoop zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst “Regionale Inkoop Inburgering” Zuidoost-Brabant 2021-2025, hierna te noemen DVO;

 • in artikel 2 van voornoemde DVO de opdracht is verleend aan college B&W van de gemeente Eindhoven om, mede namens de colleges van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, de inkoop uit te voeren, overeenkomsten aan te gaan met dienstverleners voor het onderwijsschakeltraject die daarmee aan deze overeenkomsten zijn gebonden, alsmede om die overeenkomsten te beheren (contractmanagement);

 • Iedere deelnemende gemeente afzonderlijk de voor inburgering bestemde financiële middelen ontvangt van het Rijk en daarmee facturen van dienstverleners voldoet.

 •  

 

Besluiten:

 • 1.

  Opdracht te verlenen aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven om de gemeente Asten te vertegenwoordigen voor zover dit noodzakelijk is bij de uitoefening en uitvoering van de voor- en uitvoeringsfase van de dienstverlening en samenwerking zoals bedoeld in artikel 3 van de DVO;

 • 2.

  Mandaat te verlenen aan het college van gemeente Eindhoven om de inkoop, zoals bedoeld artikel 2 en 3 van de DVO, uit te voeren

 • 3.

  Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie' door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven om overeenkomsten met dienstverleners voor wat betreft het onderwijsschakeltraject te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Asten

 • 4.

  Machtiging te verlenen aan het college tot het verrichten van feitelijke handelingen conform art 10:12 Awb voor zover die noodzakelijk voortvloeien uit artikel 2 en 3 van de DVO.

 • 5.

  Mandaat te verlenen aan college van gemeente Eindhoven om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in punt 2, 3 en 4 van dit mandaatbesluit betreft, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

 • 6.

  Mandaat te verlenen aan de burgemeester van gemeente Eindhoven om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in punt 1 van dit mandaatbesluit betreft, volmacht dan wel machtiging te verlenen aan ondergeschikten.

 • 7.

  Slotbepaling

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 mei 2020 en geldt tot en met 1 juli 2025

 •  

 •  

 

 

 • Aldus besloten te gemeente Asten, 7 mei 2020

 •  

 •  

 •  

 • College van burgemeester en wethouders van Asten,

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Mr. W.M.A. Verberkt

 • secretaris

 

mr. H.G. Vos

burgemeester

 

 

 

 

 

 

'Het recht van assumptie wil zeggen dat de gevolmachtigde (hier de burgemeester van Eindhoven) op grond van deze volmacht kleine foutjes in de te ondertekenen stukken eventueel kan herstellen; Het recht van substitutie wil zeggen dat de gevolmachtigde op zijn beurt ook weer iemand anders volmacht kan geven.

Naar boven