Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 135914VerordeningenMandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 - wijziging (mandaat ontheffing Flora- en faunawet)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

Gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende dat

 • -

  wanneer in een plangebied daadwerkelijk beschermde soorten zijn aangetroffen die door de geplande ingreep negatief worden beïnvloed, een goed onderbouwd mitigatieplan en soms ook een compensatieplan gemaakt moet worden;

 • -

  een deskundig bureau de gemeente begeleidt bij het opstellen van die plannen;

 • -

  wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden een ontheffing van de Flora- en faunawet of vergunning op grond van Natuurbeschermingswet moet worden aangevraagd en dat het beschrijven en uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen in beide gevallen is vereist;

 • -

  het deskundig bureau ook de ontheffings- of vergunningaanvraag begeleidt en nu elke keer door het college wordt gemachtigd de aanvraag voor de hiervoor bedoelde ontheffing of vergunning te doen;

 • -

  het omwille van efficiency wenselijk is de bevoegdheid de betreffende ontheffingen en vergunningen aan te vragen, te mandateren;

 • -

  het de voorkeur verdient de projectleiders en werkvoorbereiders van team Realisatie van het Domein Ruimtelijk te mandateren in plaats van het deskundig bureau, omdat bij het mandaat aan het bureau ook steeds de mogelijkheid van ondermandaat gegeven moet worden en er bovendien ingestemd moet worden met het mandaat door het bureau en dat deze werkwijze de kans op fouten vergroot;

 • -

  er aanleiding is het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 te wijzigen,

   

B E S L U I T E N:

 

1. Aan de bij het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 behorende bijlage 4 (Bevoegdheden die blijven voorbehouden aan de in deze bijlage genoemde medewerkers) bij DOMEIN RUIMTELIJK toe te voegen:

 

Werkvoorbereiders groen

- Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet

 

Projectleiders groen

- Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 12 mei 2020

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl