Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 135755Beschikkingen | afhandelingNoorderstraat 122 en 122a Sappemeer Verleende omgevings-vergunning (reguliere procedure) Z2017-00014238

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager:

 

- Noorderstraat 122 en 122a, 9611 AN Sappemeer, voor het splitsen van de voormalige winkelruimte in vier appartementen, met behoud van de bovenwoning van twee verdiepingen. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen, zijn hogere waarden wegverkeerslawaai vastgesteld, omdat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de Noorderstraat op twee appartementen die direct aan de Noorderstraat liggen, wordt overschreden. Voor deze twee woningen zijn conform de beschikking ‘hogere waarden geluid Sappemeer – Noorderstraat 122 en 122a’ hogere waarden vastgesteld tot een maximum van 57 dB., 26 mei 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, (0598) 373737.