Gemeenteblad van Beuningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenGemeenteblad 2020, 13492VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020

 

Bij besluit van 17 december 2019 met het kenmerk BB19.00523 heeft de gemeenteraad de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020 vastgesteld.

 

De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

 

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening

 

“Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020”

(Verordening precariobelasting 2020)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende om 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

 • f.

  bedrijfspompen: de pompen, die met uitsluiting van verstrekking of verkoop aan derden, slechts worden gebruikt ter verstrekking van motorbrandstoffen voor interne bedrijfsdoeleinden;

 • g.

  openbare activiteiten : een voor iedereen toegankelijk gebeuren, georganiseerd zonder winstoogmerk;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 

 • 1.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden, een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen.

 

 • 2.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 

 • 3.

  voorwerpen, die ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 

 • 4.

  buizen in de grond tot lozing van fecaliën, huishoud- of hemelwater;

 

 • 5.

  voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten;

 

 • 6.

  voorzieningen, aangebracht ten behoeve van minder validen, tot het toegankelijk maken van een eigendom.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van hetgeen overigens in deze verordening is bepaald.

 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

 

 • a.

  indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

 

 • b.

  indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode is dan een dag, onderscheidenlijke een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dienst verstande, dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning, het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 

 • 2.

  In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor de dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel een schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

 

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslagbiljet vermelde bedragen als het belastingbedrag aangemerkt.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 

 • 1.

  In afwijking van het eerste lid geldt - ingeval het totaalbedrag van de op één aanslag biljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 45,-- met een maximum van € 3.000,-- en een machtiging is afgegeven voor het automatisch incasseren van het verschuldigde bedrag -, dat:

 • a.

  aanslagen, waarvan de dagtekening ligt tussen 1 januari en 1 oktober van het belastingjaar waarop ze betrekking hebben, worden geïncasseerd in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven met een maximum van acht;

 • b.

  aanslagen, waarvan de dagtekening ligt na 30 september van het belastingjaar waarop ze betrekking hebben, worden geïncasseerd in drie gelijke termijnen.

Bij het van toepassing zijn van het vorenstaande vervalt de eerste incassotermijn een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt, voor aanslagen waarvan het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 45,- of minder bedraagt en een machtiging is afgegeven voor het automatisch incasseren van het verschuldigde bedrag, dat het totaalbedrag van de aanslag in één keer wordt geïncasseerd twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 

 • 4.

  Voor aanslagen, waarvan het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 3.000,--, is geen automatische incasso mogelijk en is de betalingstermijn als onder lid 1 van toepassing.

 

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

 

Artikel 13 Overgangsrecht

De “Verordening Precariobelasting 2019” vastgesteld bij besluit van 4 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening precariobelasting 2020”.

 

 

Bijlage 1: Tarieventabel bij de Verordening precariobelasting 2020

 

nr.

Omschrijving voorwerp

Eenheid

Tarief

Tarief

Tarief

Tarief

 

 

 

per

per

per

per

 

 

 

dag

week

maand

jaar

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Aankondigingsborden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van aan-

 

 

 

 

 

 

kondigingsborden boven voor de openbare

 

 

 

 

 

 

dienst bestemde gemeentegrond, voor zover

 

 

 

 

 

 

bevestigt aan bomen, palen enz. alsmede voor het hebben van borden op de openbare weg

per dag, per

 

 

 

 

 

 

bord, affiche

0,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Terrassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder,

 

 

 

 

 

 

op of boven een terras, voor het uitoefenen van

 

 

 

 

 

 

een horecafunctie

per m²

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Evenemententerreinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het innemen van een

 

 

 

 

 

 

standplaats op de evenemententerreinen in de

 

 

 

 

 

 

gemeente Beuningen, anders dan bij de kermissen,

 

 

 

 

 

 

ongeacht de omvang van de in gebruik genomen

 

 

 

 

 

 

grond

per dag

171,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Leidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van leidingen

 

 

 

 

 

 

in de gemeentegrond

per m1

 

 

 

0,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Overige voorwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen, waarvoor

 

 

 

 

 

 

in de voorafgaande hoofdstukken geen afzonderlijk

 

 

 

 

 

 

tarief is opgenomen,

per m²

0,39

1,43

4,30

43,00

 

met dien verstande dat het minimum tarief

 

 

 

 

 

 

€ 16,00 bedraagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beuningen, 17 december 2019

De griffier, De voorzitter,