Kennisgeving maatwerkvoorschriften, Zeilhoekweg 1 te Heusden

 

Burgemeester en wethouders van Asten besluiten op 25 mei 2020 om op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen voor de locatie Zeilhoekweg 1 te Heusden. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

 

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 6 juli 2020 ter inzage en is in te zien bij de gemeente Asten, Koningsplein 3 te Asten. Wilt u stukken komen inzien? Neem dan contact op het KCC voor het maken van een afspraak. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken, telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn schriftelijk bezwaren worden ingediend bij burgemeester en wethouders (Postbus 290, 5720 AG, Asten). Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.asten.nl.

 

Het besluit treedt in werking daags na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Naar boven