Gemeenteblad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenGemeenteblad 2020, 12995VerordeningenVerordening Vermakelijkhedenretributie 2020

 

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;

gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2020 (Verordening vermakelijkhedenretributie 2020).

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan:

Een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek dit amusement, deze verstrooiing, deze ontspanning of dit vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte voor een ieder toegankelijke inrichtingen of terreinen.

 

Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "vermakelijkhedenretributie" worden rechten geheven terzake van het, tegen betaling of vergoeding van welke aard dan ook en voor welk onderdeel van de vermakelijkheid dan ook, geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.

 

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die op of in een binnen de gemeente gelegen voor een ieder toegankelijke inrichting of terrein de vermakelijkheid geeft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing

De grondslag voor de heffing van de vermakelijkhedenretributie is het aantal bezoekers/deelnemers van de in het artikel 1 bedoelde vermakelijkheid, met dien verstande dat er pas geheven wordt indien er meer dan 2.000 betalende bezoekers per vermakelijkheid zijn.

 

Artikel 5. Belastingtarief

Het tarief bedraagt:

bij minder dan 2.000 bezoekers € 0,00;

vanaf 2.000 tot 5.000 bezoekers € 2.000,00;

vanaf 5.000 tot 15.000 bezoekers € 4.000,00;

vanaf 15.000 tot 50.000 bezoekers € 6.000,00;

bij meer dan 50.000 bezoekers € 10.000,00.

 

Artikel 6. Het belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 

Artikel 8. Termijnen van betaling

1. De betaling wordt gelijktijdig met het doen van aangifte gedaan binnen een maand na het einde van het belastingtijdvak.

2. Een naheffingsaanslag moet worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

3. Met betrekking tot een ingevolge van art. 2, tweede lid, onderdeel c. van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het tweede lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de vermakelijkhedenretributie wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10. Overgangsrecht

De 'Verordening heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2019' van 8 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, het tweede lid, genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening vermakelijkhedenretributie 2020.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 7 november 2019

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier, M.C.P. Laurenssen Msc