Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 129263VerordeningenWijziging Verordening Bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Winkelgebied Plein '53 2019, gemeente Rotterdam

De raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb000594; raadsstuk 20bb002231);

 

gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

overwegende, dat het gewenst is een wijziging aan te brengen in de in een groot aantal BIZ-verordeningen opgenomen manier van bevoorschotting;

 

besluit:

 

De Verordening Bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Winkelgebied Plein '53 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 13 komt te luiden:

 

Artikel 13 Subsidieverstrekking

 • 1.

  De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Winkelgebied Plein '53 voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.

 • 3.

  De raming van de subsidie per jaar is € 35.500 exclusief perceptiekosten.

 • 4.

  De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.

 • 5.

  In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B

Artikel 14 vervalt.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2020.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 12 mei 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)