Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 129162BeleidsregelsBeleidsregels af- en uitstel van gesubsidieerde activiteiten vanwege de coronamaatregelen gemeente Midden-Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op de Algemene subsidieverordeningen Midden-Groningen 2019, op artikel 4:46, tweede lid, onderdeel a en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de Beleidsregels af- en uitstel van gesubsidieerde activiteiten vanwege de coronacrisis gemeente Midden-Groningen 2020.

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

  • c.

   coronamaatregelen: het geheel van door het Rijk en de Veiligheidsregio Groningen afgekondigde maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van Covid-19 in te dammen die tot gevolg hebben dat activiteiten in de periode vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 geen doorgang konden vinden;

  • d.

   incidentele subsidie: subsidie die in beginsel slechts eenmaal zal worden verleend en doorgaans wordt verleend op grond van nadere regels behorende bij de verordening;

  • e.

   structurele subsidie: subsidie die in beginsel jaarlijks wordt verleend en waar doorgaans geen nadere regels behorende bij de verordening betrekking op hebben;

  • f.

   verordening: de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019.

 • 2.

  Alle overige begrippen hebben dezelfde betekenis als in de verordening.

 

Artikel 2. Reikwijde van deze beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op:

  • a.

   verleende incidentele subsidies voor activiteiten die hadden moeten plaatsvinden in de periode vanaf 16 maart 2020 tot de datum waarop volgens artikel 2.1, derde lid van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 2 april 2020 een verbod op evenementen geldt;

  • b.

   verleende structurele subsidies die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de periode vanaf 16 maart 2020 tot de datum waarop volgens artikel 2.1, derde lid van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 2 april 2020 een verbod op evenementen geldt.

 • 2.

  Als in één of meerdere volgende (wijzigingen van) Noodverordeningen van de Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/Covid-19 het bestaande verbod op evenementen wordt verlengd, gelden deze beleidsregels voor verleende subsidies als bedoeld in het eerste lid tot de einddatum van het verbod op evenementen zoals vermeld in de (wijziging van die) Noodverordening.

 

Artikel 3. Regels voor structurele subsidies

 • 1.

  Verleende structurele subsidies die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de periode als bedoeld in artikel 2 worden, onverlet de rest van dit artikel, in beginsel betaalbaar gesteld, ongeacht of de doelen die met de subsidie worden beoogd geheel of gedeeltelijk kunnen worden behaald in deze periode, tenzij van de aanwezige mogelijkheid uit het derde lid geen gebruik wordt gemaakt.

 • 2.

  Indien noodzakelijk kunnen subsidietermijnen eerder betaalbaar worden gesteld of kan een voorschot betaalbaar worden gesteld.

 • 3.

  Activiteiten die geen doorgang kunnen vinden in de periode genoemd in artikel 2 worden zoveel mogelijk verzet naar een later tijdstip in het subsidiejaar 2020, mits de dan geldende coronamaatregelen de activiteit op dat latere tijdstip mogelijk maken.

 • 4.

  Als uit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, als bedoeld in artikelen 13, 14 of 15 van de verordening, die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de periode genoemd in artikel 2, blijkt dat de subsidieontvanger kosten heeft bespaard vanwege de coronamaatregelen, wordt de subsidie lager vastgesteld dan verleend, ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 5.

  Subsidieontvangers maken redelijkerwijs gebruik van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (TOGS) en andere door het Rijk getroffen en nog te treffen maatregelen die gericht zijn op het wegnemen of beperken van schade die vanwege de uitbraak van Covid-19 en de coronamaatregelen zijn ontstaan. Indien een subsidieontvanger geen gebruik maakt van één van die maatregelen, terwijl dat had gekund, kan de subsidie evenredig aan het hierdoor misgelopen bedrag lager vastgesteld worden.

 

Artikel 4. Regels voor incidentele subsidies

 • 1.

  Ontvangers van incidentele subsidies dienen onverwijld bij het college melding te maken van gesubsidieerde activiteiten die vanwege de coronamaatregelen niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de verordening.

 • 2.

  Verleende subsidie voor activiteiten die vanwege de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden in de periode als bedoeld in artikel 2, mag worden aangewend voor een gelijksoortige activiteit die later in het subsidiejaar 2020 plaatsvindt.

 • 3.

  Voor een uitgestelde activiteit als bedoeld in het tweede lid hoeft geen nieuwe subsidieverlening te worden aangevraagd.

 • 4.

  Als uitstel als bedoeld in het tweede lid leidt tot meerkosten, is voor deze meerkosten geen aanvullende subsidie mogelijk.

 • 5.

  Als de activiteit waarvoor subsidie is verleend geen doorgang kan vinden of slechts doorgang kan vinden in een volgend subsidiejaar, wordt de subsidie na een aanvraag tot vaststelling van de subsidie vastgesteld op nihil op grond van artikel 4:46, tweede lid, aanhef en onderdeel a van de Awb. Als de activiteit niet geheel kan plaatsvinden wordt de subsidie navenant lager vastgesteld.

 • 6.

  In afwijking van het vijfde lid komen voorbereidingskosten die aangetoond werkelijk zijn gemaakt, voor subsidiëring in aanmerking.

 

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels subsidies en coronacrisis gemeente Midden-Groningen 2020.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 16 maart 2020.

 

Aldus vastgesteld op 28 april 2020

Burgemeester

Secretaris