Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2020, 128758Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot wijziging nadere regels Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht

- gelet op artikel 3 lid 2 van de ASV 2014;

- en gelet op het actieplan 'Mensen met een lichamelijke functiebeperking' (voorloper van Agenda 22/ VN-verdrag handicap);

- en gelet op artikel 15 lid 3 van de ASV

 

 

Besluit de nadere regels ‘subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht‘ als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

Artikel 7 komt te luiden:

Aanvragen worden ingediend bij het college van B en W met het digitaal aanvraag formulier dat bestemd is voor de subsidieregeling ‘Subsidie voor toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties’. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

In 2020 zijn er vijf subsidierondes voor zover er na de voorgaande rondes nog middelen beschikbaar zijn. De deadlines zijn 1 januari, 1 mei, 15 juni, 1 september en 1 november. Uiterlijk 13 weken na de datum van de deadline neemt de gemeente een besluit.

In 2021 en 2022 zijn elk jaar drie subsidierondes voor zover er na de voorgaande ronde(s) van dat jaar nog middelen beschikbaar zijn. De deadlines zijn 1 januari, 1 mei en 1 september. Uiterlijk 13 weken na de datum van de deadline neemt de gemeente een besluit.

Artikel II

Artikel 8 komt te luiden:

De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro per aanvraag. De subsidie bedraagt in 2020 maximaal 100% van de kosten, in 2021 en 2022 maximaal 50% .

Artikel III Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie en eindigt op 31 december 2022.

Er kan naar deze nadere regels worden verwezen als ‘besluit tot wijziging nadere regels subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht’.

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 18 mei 2020.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen, Mr. J.H.C. van Zanen