Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 128414Overige besluiten van algemene strekkingBesluit vrijstelling verhuur recreatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 mei 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

 

Overwegende dat

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 mei 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 11 mei 2020 (hierna: Noodverordening) heeft bekendgemaakt;

 • -

  het verbod recreatief nachtverblijf in artikel 2.5b van de Noodverordening is geregeld;

 • -

  nu er in de buitenruimte meer ruimte komt voor versoepeling ook een eerste versoepeling met betrekking tot de verhuur van recreatief nachtverblijf mogelijk is, waarbij de voorkeur uitgaat naar geleidelijke opbouw, omdat hiermee de vinger aan de pols kan worden gehouden aan de zorgcontinuïteit binnen het grondgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in overleg met de burgemeesters van de recreatiegemeenten vrijstelling kan verlenen voor de tijdelijke verhuur van recreatief nachtverblijf met eigen sanitaire voorzieningen;

 • -

  in heel Nederland ingevolge het spoorboekje het vooruitzicht is dat onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus, per 1 juli 2020 alle voorzieningen op campings en vakantieparken weer open kunnen;

 • -

  op basis van artikel 3.1, eerste lid, onder c van de Noodverordening gevallen kunnen worden aangewezen waarvoor het verbod van artikel 2.5b van de Noodverordening niet geldt;

Gelet op

 • -

  artikel 176 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 3.1, eerste lid, onder c jo. artikel 2.5b van de Noodverordening;

 

Besluit

Het verbod op recreatief nachtverblijf zoals bedoeld in artikel 2.5b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 11 mei 2020 geldt niet voor tijdelijke verhuur van recreatief nachtverblijf met eigen sanitair mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  per 15 mei 2020 wordt maximaal 25% verhuurd van alle typen recreatieve nachtverblijven voorzien van eigen sanitair op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen in jachthavens en op het strand;

 • b.

  de artikelen 2.1. en 2.2 uit de Noodverordening gelden onverkort;

 • c.

  de beheerder van de nachtverblijven op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen in jachthavens en op het strand is verantwoordelijk houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden als bedoeld in dit artikel;

 • d.

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan te allen tijde dit besluit intrekken, of de daaraan verbonden voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vrijstelling verhuur recreatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 mei 2020.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 14 mei 2020 te Rotterdam

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond