Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 12829Overige besluiten van algemene strekkingWijziging deel 2A van het bevoegdhedenregister, gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het college van B&W op 7 januari 2020 het volgende heeft besloten:

 

Het gewijzigde deel 2A van het bevoegdhedenregister vast te stellen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

 

DEEL 2A

HR-BEVOEGDHEDEN

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Mandaat/ volmacht/ machtiging verleend aan

Onder mandaat / volmacht/ machtiging toegestaan

Ondermandaat /

volmacht/ machtiging verleend aan

Bijzonderheden/uitzonderingen

Een besluit tot (voorwaardelijk) strafontslag

College van B&W

Algemeen directeur

Nee

 

 

Nemen van alle overige HR- besluiten aangaande het personeel (conform de Cao Gemeenten en de lokale rechtspositieregelingen)

 

College van B&W

Algemeen directeur

 

Direct leidinggevende van de betreffende ambtenaar.

ja

 

Dit mandaat geldt niet voor het ontslag van ambtenaren met functieschaal 17 of hoger. Aangaan van arbeidsovereenkomst staat al hierboven genoemd

Besluiten tot het aanpassen of wijzigen van de totale formatie van de organisatie.

College van B&W

 

nee

 

Voor het aanpassen of wijzigen van de totale formatie heeft de organisatie een besluit nodig van het college van B&W. Wanneer er onvoldoende financiële dekking binnen de vastgestelde begroting is, dan wordt het voorstel aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Besluiten over de functieschaal indeling / verschuiving binnen de totale formatie van de organisatie (conform de procedure- regeling functiebeschrijving en waardering).

College van B&W

Algemeen directeur

Direct leidinggevende van de betreffende ambtenaar.

Ja

 

Het verschuiven van formatie of functieschaal-ruil binnen de organisatie behoort tot de bevoegdheid van de unitmanagers. Voorwaarde: deze moet budgettair neutraal zijn.