Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2020, 128018BeleidsregelsBeleidsregel Duurzame Energie (zon en wind)

 

Burgemeester en wethouders van Leudal;

gezien het raadsbesluit van 28 april 2020, met betrekking tot de vaststelling van het beleidskader “Duurzame Energie (zon en wind)”,

overwegende dat:

 • a.

  het wenselijk is mee te werken aan aanvragen omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid aanhef, onder a en 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van een ontwikkeling voor duurzame energie, indien de aanvraag past binnen het Beleidskader duurzame energie (zon en wind), zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 28 april 2020, dan wel een herziening van dat beleid;

 • b.

  omgevingsvergunningen zoals bedoeld onder a, enkel kunnen worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening,

Besluiten  

Een omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid aanhef, onder a en 3° Wabo ten behoeve van een ontwikkeling voor duurzame energie te verlenen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  De aanvraag voldoet aan het bepaalde in het vigerende Beleidskader duurzame energie (zon en wind), en

 • b.

  De ontwikkeling is ruimtelijk aanvaardbaar en niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

 

Heythuysen,14 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Leudal,

Secretaris, De Burgemeester,

Ing. E.L.A. Lucassen (ls.) D.H. Schmalschläger