Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2020, 127848VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor sport (Subsidieregeling sport Brunssum 2021)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Vereniging: een in de gemeente Brunssum gevestigde sportvereniging, die aangesloten is bij een overkoepelende sportbond en leden in staat stelt om in georganiseerd verband wedstrijdsport te beoefenen.

 • 2.

  Lid: een contributie betalend lid, dat actief deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde sport en ingeschreven staat bij de overkoepelende sportbond.

 • 3.

  Zaalsportvereniging: vereniging die gebruik maakt van een gemeentelijke binnensportaccommodatie in de gemeente Brunssum.

Artikel 2. Doelstelling

Inwoners stimuleren om te sporten en het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling zoals beschreven in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Brunssum, aangesloten zijn bij een overkoepelende sportbond en tenminste 25 leden hebben.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  een basissubsidie van € 200 per vereniging.

 • b.

  een bedrag van € 10 per lid.

 • c.

  zaalsportverenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie als bijdrage in de huurkosten van gemeentelijke accommodaties. Deze subsidie bedraagt 10% van de werkelijk betaalde huurkosten van gemeentelijke accommodaties.

Artikel 6. Aanvullende voorwaarden

Van het totaal aantal leden dient 50% woonachtig te zijn in Brunssum. Voor de bijdrage voor leden die niet woonachtig zijn in Brunssum geldt een maximum van 50% van het hogere aantal leden ten opzichte van de Brunssumse leden, toegekend met inachtneming van de daarvoor geldende bedragen. Bijvoorbeeld:

Een vereniging heeft 18 leden, waarvan 10 woonachtig in Brunssum en 8 niet. Deze vereniging krijgt dan voor 5 niet- Brunssumse leden subsidie, omdat 5 leden in dit geval 50% is ten opzichte van de Brunssumse leden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport Brunssum 2021.