Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2020, 12743Beschikkingen | afhandelingBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Handelsweg 13 in Hapert, wijzigen van een brandcompartiment

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Handelsweg 13 in Hapert

Omschrijving:

wijzigen van een brandcompartiment

Besluitdatum:

15 januari 2020

Zaaknummer:

BLA-2019-1655

Onderdelen:

  • Bouwen

Procedure:

Regulier

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 16 januari 2020 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.