Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 127354Beschikkingen | afhandelingKennisgeving intrekking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op verzoek, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm, reguliere procedure) in te trekken voor:

 

Adres

Omschrijving project

Appelweg 9, Moerdijk

Intrekken vergunning i.v.m. beëindigen van alle bedrijfsactiviteiten op de locatie.

Ter inzage:

De beschikking met bijbehorende stukken zijn vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Moerdijk.

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4761 AA, Zevenbergen.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Wanneer u de werking van de beschikking wilt schorsen kunt u, naast het bezwaarschrift bij de gemeente, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA, Breda. Tot de voorzieningen-rechter op dit verzoek heeft beslist is de beschikking in werking.