Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 12705Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, verbouwen woning, Koningin Wilhelminastraat 41 (zaaknummer: Z2020-00000490)

Bij burgemeester en wethouders van Zwolle is het volgende verzoek om omgevingsvergunning ingediend:

Koningin Wilhelminastraat 41 ontvangen 14 januari 2020 voor het verbouwen van de woning door middel van verwijderen draagmuur tussen woonkamer en keuken.

Deze aanvraag ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2. U kunt de stukken inzien na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14038. De aanvraag kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan postbus@zwolle.nl of na contact met de afdeling Fysieke Leefomgeving.

Op reguliere aanvragen die strijdig zijn met het bestemmingsplan en/of waar de activiteit kappen onderdeel van uitmaakt, kunnen belanghebbende binnen twee weken na publicatie van de aanvraag schriftelijk of mondeling reageren door het indienen van een zienswijze bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Of u kunt uw zienswijze per mail sturen aan postbus@zwolle.nl. De zienswijze wordt betrokken bij het nemen van het besluit op de aanvraag. U kunt via telefoonnummer 14038 navragen of de aanvraag waar u belanghebbende bent onder de reguliere procedure valt en strijdig is met het bestemmingsplan.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend nadat het besluit op de aanvraag is bekendgemaakt.

Wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt eerst een ontwerp van het besluit opgesteld en gepubliceerd. In dat geval kan gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. Na het nemen van het besluit kan een belanghebbende, die tegen het ontwerp een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de rechtbank.