Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 126800Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verwijderen van voertuigen (Uitvoeringsregels inzake de feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020)

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;

 

gelet op

 

het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet, de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen, de Algemene wet bestuursrecht en de "Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020";

 

BESLUITEN

vast te stellen de Uitvoeringsregels inzake de feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020.

Artikel 1: Definities en begripsomschrijvingen

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  bewaarplaats: de plaats, als bedoeld in artikel 3 van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020;

 • b.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • c.

  bewaringsregister: het register, als bedoeld in artikel 170, lid 4 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d.

  Boa: Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2: Wijze van wegslepen en administreren

Bij constatering van een in deze regels genoemde feit(en) door een politiefunctionaris of een daartoe aangestelde BOA in dienst van de gemeente Sittard-Geleen kan deze na toetsing van de criteria de opdracht tot het wegslepen telefonisch verstrekken aan Takelbedrijf Grootveld BV, Handelsstraat 10 te Sittard/ Haefland 18 te Brunssum (verder aan te duiden als: het bergingsbedrijf).

Door de verbaliserende ambtenaar en het bergingsbedrijf worden vervolgens de wegsleepdocumenten ("Wegsleepbon" en "Betaling en ontvangst voertuig wegsleepregeling") opgesteld, die hetzelfde dienen te bevatten als een proces-verbaal, zoals bedoeld in artikel 5 van het Besluit Wegslepen van voertuigen. Deze wegsleepdocumenten worden aangevuld met een foto van het voertuig dat weggesleept zal worden.

In geval de rechthebbende van het voertuig zich ter plaatse meldt op het moment dat het bergingsbedrijf reeds onderweg of aanwezig is, maar nog geen werkzaamheden ten behoeve van het wegslepen zijn uitgevoerd, wordt het voertuig niet weggesleept doch aan rechthebbende teruggegeven, mits deze de voorrijdkosten volgens het geldend tarief terstond en ter plaatse elektronisch betaalt aan het bergingsbedrijf. Wanneer wel werkzaamheden ten behoeve van het wegslepen zijn uitgevoerd, dienen voor de onmiddellijke teruggave naast de voorrijdkosten ook de kosten voor het voorbereiden van het wegslepen te worden betaald. Afschriften van de wegsleepdocumenten worden aan de rechthebbende, het bergingsbedrijf en aan Team Handhaving (BOA) verstrekt. De wegsleepdocumenten worden in het bewaringsregister opgeborgen. Team Handhaving draagt zorg voor het bijhouden en het beheren van het bewaringsregister, zoals bedoeld in het Besluit Wegslepen van voertuigen en voor de opstelling en het bekendmaken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang, zoals bedoeld in artikel 171 van de Wegenverkeerswet 1994. Zodra het bergingsbedrijf op de bewaarplaats is gearriveerd, geeft deze de inbewaringstelling door aan de politie. Dit om onnodige aangiften te voorkomen.

Artikel 3: Wijze van betaling en teruggave van het voertuig

Vooraleer het voertuig door het bergingsbedrijf aan de rechthebbende wordt teruggegeven, dient de rechthebbende de verschuldigde kosten (via pinpas, Visa/MasterCard of dergelijke) te voldoen aan het bergingsbedrijf. Het bedrag van de kosten die door de rechthebbende voldaan dient te worden, wordt berekend zoals bedoeld in artikel 4 van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020, artikel 12 van het Besluit Wegslepen van voertuigen en artikel 172 van de Wegenverkeerswet 1994.

Na betaling van de kosten ontvangt de rechthebbende een afschrift van het wegsleepdocument en de berekening van de kosten. Na betaling geeft het bergingsbedrijf het voertuig terug aan de rechthebbende.

Artikel 4: Openingstijden van de bewaarplaats en het loket van het bergingsbedrijf

De openingstijden van de bewaarplaats en het loket van het bergingsbedrijf zijn dagelijks van 06.00 uur tot 23.00 uur.

Artikel 5: Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsregels inzake de feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020".

 • 2.

  De regeling treedt in werking op de eerste dag, na datum van bekendmaking.

 • 3.

  De "Uitvoeringsregels inzake de feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2014" worden per de in lid 2 genoemde datum ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 31 maart 2020.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Burgemeester

mr. G.J.C. Kusters

Gemeentesecretaris