Gemeente Bergen op Zoom - Vaststelling Woonvisie Aangenaam wonen in Bergen op Zoom

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 30 april 2020 de Woonvisie Aangenaam wonen in Bergen op Zoom, heeft vastgesteld.

Aanleiding/doel

Met de woonvisie 2020 – 2024 “Aangenaam wonen in Bergen op Zoom” geven we richting aan ons woonbeleid voor de komende jaren. De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe Woonvisie zijn:

- De groei en veranderende samenstelling van de bevolking: we groeien op korte en middellange termijn door, maar hebben wel te maken met vergrijzing;

- We realiseren ons ook dat verreweg het leeuwendeel van de huidige woningen er over 10, 20 en 30 jaar nog steeds staat en dat alle woningeigenaren staan voor een goede en duurzame kwaliteit van de bestaande woningvoorraad;

- We vinden het belangrijk alle kernen, wijken en de binnenstad minstens net zo vitaal te houden als deze nu zijn en waar mogelijk te verbeteren;

- Nieuwbouwplannen moeten zo goed mogelijk aansluiten op toekomstige woningbehoeften.

We kiezen er voor om beleid niet tot achter de komma te formuleren, omdat we per situatie ruimte willen bieden aan creatieve ideeën. Daarom geven we ruimte aan goede initiatieven in nieuwbouw, maar vooral ook in de bestaande woningvoorraad. Ten aanzien van de woonvisie hebben we als gemeente een faciliterende rol, waarbij we in de uitvoering sterk afhankelijk zijn van onder andere onze inwoners, woningcorporaties en ander initiatiefnemers. De woonvisie is daarom een uitnodiging aan partijen om met ons aan de slag te gaan om het wonen in Bergen op Zoom prettig en aansluitend op de behoefte te laten zijn.

Woonvisie Aangenaam wonen in Bergen op Zoom is aan te vragen via communicatie@bergenopzoom.nl  en binnenkort ook digitaal beschikbaar via www.overheid.nl 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Paula de Waal (Beleidsadviseur wonen en volkshuisvesting) bereikbaar via p.m.m.dewaal@bergenopzoom.nl

 

Naar boven