Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 126404Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent vervangingsbesluit Cluster Sociale zaken

Het hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

 

Gelet op het Organisatiebesluit (‘Vervanging’) van de gemeente Sittard-Geleen,

 

BESLUIT:

Artikel 1: Horizontale (overleg-)vervanging

 • a.

  Hoofd Sociale Zaken wordt in geval van strategische onderwerpen/ontwikkelingen vervangen door het hoofd Dienstverlening; alsdan wordt de taak van het te vervangen hoofd Sociale Zaken zoals bepaald in het Organisatiebesluit, voor de duur van deze vervanging toegekend aan deze vervanger.

 • b.

  Strategische onderwerpen/ontwikkelingen zijn in elk geval die onderwerpen/ontwikkelingen die geagendeerd worden of zijn in het ManagementOverleg (waarbij in elk geval gedacht kan worden aan: organisatieontwikkelingen, begrotingen en bezuinigingen, vernieuwing P&C- en beleidscyclus, intergemeentelijke samenwerkingsonderwerpen etc);

 • c.

  Bij twijfel beslist de gemeentesecretaris/algemeen directeur over het (al dan niet) strategische karakter van een onderwerp.

Artikel 2: Vertikale (besluit-)vervanging

In geval van afwezigheid of ontstentenis van het hoofd Sociale Zaken wordt deze bij het nemen van besluiten in onderstaande volgorde vervangen door :

 • a.

  teammanager Jeugd

 • b.

  teammanager Zorg;

 • c.

  teammanager Leerplicht.

Artikel 3. Ondertekening (plv)

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam plv van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 4. Verantwoording

De aangewezen vervanger van de cluster Sociale Zaken legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem/haar opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden aan het hoofd. Bij langdurige ontstentenis van het hoofd wordt verantwoording afgelegd aan de directeur.

Artikel 5. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het volgende besluit ingetrokken:

 • vervangingsbesluit van 05-03-2013

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 05-05-2020

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Sociale zaken

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. G.J.C. Kusters