Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 126402Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het (cluster)hoofd Participatiebedrijf van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent vervangingsbesluit Cluster Participatiebedrijf

Het (cluster)hoofd Participatiebedrijf,

 

Gelet op het Organisatiebesluit (‘Vervanging’) van de gemeente Sittard-Geleen,

 

BESLUIT:

Artikel 1: Horizontale (overleg-)vervanging

 • a.

  Het (cluster)hoofd Participatiebedrijf wordt in geval van strategische onderwerpen/ontwikkelingen vervangen door het hoofd Sociale Zaken; alsdan wordt de taak van het te vervangen (cluster)hoofd Participatiebedrijf zoals bepaald in het Organisatiebesluit, voor de duur van deze vervanging toegekend aan deze vervanger.

 • b.

  Strategische onderwerpen/ontwikkelingen zijn in elk geval die onderwerpen/ontwikkelingen die geagendeerd worden of zijn in het ManagementOverleg (waarbij in elk geval gedacht kan worden aan: organisatieontwikkelingen, begrotingen en bezuinigingen, vernieuwing P&C- en beleidscyclus, intergemeentelijke samenwerkingsonderwerpen etc);

 • c.

  Bij twijfel beslist de gemeentesecretaris/algemeen directeur over het (al dan niet) strategische karakter van een onderwerp.

Artikel 2: Verticale (besluit-)vervanging

In geval van afwezigheid of ontstentenis van het (cluster)hoofd Participatiebedrijf wordt deze bij het nemen van besluiten in onderstaande volgorde vervangen door :

 • a.

  teammanager Productie en diensten;

 • b.

  teammanager Ontwikkeling;

 • c.

  teammanager Uitkeringen;

 • d.

  teammanager Commercie;

 • e.

  teammanager Ondersteuning.

Artikel 3. Ondertekening (plv)

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam plv van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 4. Verantwoording

De aangewezen vervanger van het (cluster)hoofd Participatiebedrijf legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem/haar opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden aan het (cluster)hoofd Participatiebedrijf. Bij langdurige ontstentenis van het (cluster)hoofd Participatiebedrijf wordt verantwoording afgelegd aan de gemeentesecretaris.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 05-05-2020

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Participatiebedrijf plv

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. G.J.C. Kusters

*)

Bij de opstelling, ondertekening, goedkeuring en bekendmaking van dit besluit is de selectieprocedure van het (cluster)hoofd Participatiebedrijf nog niet afgerond. Het hoofd Sociale Zaken tekent als plaatsvervanger zoals opgenomen in artikel 1 van dit besluit.