Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 125222Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan vastgesteld Bennekom, Geerhoeve ong. en Bunthoeve 10

Zaaknummer 133425

 

Op donderdag 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘Bennekom, Geerhoeve ong. en Bunthoeve 10’, vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan heeft nummer NL.IMRO.0228.BP2019BENW0001-0301.

Inzage

U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 juli 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat, is gesitueerd in het noordwesten van de kern Bennekom aan de Geerhoeve tussen 7 en 13 en de Bunthoeve tussen 8 en 12. Het plan maakt twee vrijstaande woningen mogelijk.

Beroep

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.