Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 125091Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB20.0005 (2020-202211)

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken bekend dat zij voornemens zijn een maatwerkvoorschrift te stellen.

 

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift

Voor: de door een windturbinepark, bestaande uit 3 windturbines, te veroorzaken geluidsbelasting (Lden).

Locatie: Industrieweg ongenummerd, Trierveldweg ongenummerd en Halve Maanweg ongenummerd, 6121 EZ Born

Datum ontwerpbesluit: 13 mei 2020

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en alle overige relevante stukken liggen van 20 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis Geleen, balie Vergunningen, Markt 1, 6161 GE Geleen. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt met de balie Vergunningen. De balie Vergunningen is bereikbaar onder telefoonnummer 14 046.

 

Advies en zienswijze over het ontwerpbesluit

Van 20 mei 2020 gedurende zes weken kan door de aangewezen adviseurs een advies over het ontwerpbesluit worden uitgebracht en door eenieder een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Het indienen van een advies of zienswijze per post moet gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Ook is het mogelijk een brief met een zienswijze persoonlijk af te geven bij de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan een zienswijze digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Voor het mondeling indienen van een zienswijze moet een afspraak worden gemaakt via de balie Vergunningen, (14 046).