Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 125050VerordeningenWijzigingsverordening Verordening verlenen uitsluitend recht Ede

De raad van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer 133227;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet juncto artikel 35, derde lid, van de Participatiewet en artikel 2a.14 van de Aanbestedingswet 2012:

besluit:

Artikel I

De Verordening verlenen uitsluitend recht Ede wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 2. Aanwijzing

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid door middel van een aanwijzingsbesluit één of meer uitsluitende rechten toe te kennen aan een met naam genoemde aanbestedende dienst voor de werkzaamheden genoemd in tabel 1, binnen het grondgebied van de gemeente Ede.

 

Algemene omschrijving

Werkzaamheden

Opvang van (zwerf)dieren

 • -

  transport, opvang en verzorging van zwerfdieren en zieke of gewonde wilde dieren

 • -

  verwijderen van kaders van gezelschapsdieren binnen de bebouwde kom

 • -

  transport, opvang en verzorging van dieren als gevolg van een huisontruiming

City Marketing

 • -

  gastheerschap

 • -

  collectief accountmanagent voor relevante doelgroepen

 • -

  aanjagen, coördineren en vervullen van de rol van kenniscentrum voor evenementen

 • -

  ontwikkelen van marketingcommunicatie activiteiten voor verschillende doelgroepen

Minimaverzekering

 • -

  Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima als bedoeld in artikel 35, derde lid, van de Participatiewet.

 

Artikel II.

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 mei 2020, zaaknummer 133227

De raad voornoemd,

dr. G.H. Hagelstein

de griffier,

mr. L.J. Verhulst

de voorzitter.

Toelichting

Artikel 2 - minimaverzekering

Aan de Verordening verlenen uitsluitend recht Ede wordt de mogelijkheid toegevoegd om een uitsluitend recht te verlenen voor de zogenaamde minimaverzekering. Dit betreft een alternatieve vorm van bijzondere bijstand voor inwoners met een beperkt inkomen en vermogen. De gemeente Ede werkt hiervoor al jarenlang samen met Menzis. De minimaverzekering heeft de vorm van een concessie.

Binnen de doelgroep van de minimaverzekering komt relatief veel zwaardere zorgafname voor. Premies voor deze verzekering zijn daarom niet kostendekkend. Dit maakt dat er sprake is van marktfalen. Verzekeraars worden hiervoor gecompenseerd via de risicoverevening door het Zorginstituut Nederland. Desondanks blijkt dat verzekeraars maar weinig bereid zijn om via een aanbestedingsprocedure in concurrentie een aanbod te doen voor de minimaverzekering. De kans op een goedkoper zorgpakket is daarom klein. Er zijn zelfs gemeenten die na een aanbesteding helemaal geen aanbieder meer hebben voor de minimaverzekering. Voorgesteld wordt daarom om een mogelijkheid te creëren om met Menzis te blijven samenwerken op basis van een uitsluitend recht.

Vanwege het lokale karakter van de activiteiten wordt aangenomen dat verlening van een uitsluitend recht niet in strijd komt met het VWEU, omdat het een aangelegenheid betreft die valt binnen de interne sfeer van de lidstaat Nederland. Er zijn op het moment van vaststellen van deze verordening namelijk geen buitenlandse ondernemingen actief op de Nederlandse zorgmarkt.