Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 124964VerordeningenEerste wijziging Legesverordening graf- en begraafrechten Ede 2020

De raad van de gemeente Ede:

 

gelezen het voorstel ‘Wijziging overgangsrecht Legesverordening graf- en begraafrechten Ede 2020’ van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020, met zaaknummer 128722;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen: de Eerste wijziging Legesverordening graf- en begraafrechten Ede 2020

Artikel I

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:

 • a.

  De bestaande tekst wordt hernummerd tot lid 1;

 • b.

  Na het eerste lid wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt:

  “2. In afwijking van het eerste lid zijn op verzoeken tot verlenging van een in 2020 aflopend grafrecht, ontvangen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020, de tarieven van toepassing zoals die golden op 31 december 2019.”

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Eerste wijziging Legesverordening graf- en begraafrechten Ede 2020'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 mei 2020, zaaknummer 128772,

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,