Subsidieregeling Sport 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende,

dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

de aanvraagtermijn;

de beslistermijn;

de weigering van een subsidie;

de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

dat herziening van bestaande regelgeving met betrekking tot de subsidiering van activiteiten op het terrein van sport noodzakelijk is in verband met:

bij bezwaren gebleken onvolkomenheden in de huidige regels;

wijziging en toevoeging van de namen van de voor subsidie in aanmerking komende rechtspersonen

wijzigingen en toevoegen van subsidievoorwaarden;

gelet op bovengenoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

Mede gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien de door de gemeenteraad vastgestelde sportnota ‘Sportief in Beweging’ (2018).

b e s l u i t

vast te stellen de:

Subsidieregeling Sport 2020

Artikel 1 Definities

Basistarief: 40% van de kostprijs voor binnensportaccommodaties.

Basisvoorziening: voor gemeentelijke buitensportaccommodaties worden op basis van NOC*NSF normen een door het college vastgesteld aantal sportterreinen, kleedlokalen, bergings- en een verenigingsruimte aangemerkt als basisvoorziening.

College: het college van burgemeester en wethouders

Eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de subsidieaanvragen, doch waarvan het college kan besluiten om een subsidie te verlenen voor zover dat past binnen de doelstellingen en reikwijdte van de Mijlpalen van Meierijstad.

G-sporter: actief sportende leden van sportenverenigingen of verenigingen voor aangepast sporten, die woonachtig zijn in de gemeente Meierijstad, die in verband met hun lichamelijke of verstandelijke beperking zijn aangewezen op een vorm van aangepast sporten.

Jeugdlid: betalend lid van een vereniging die een leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidiejaar, woonachtig in de gemeente Meierijstad.

Kostprijs gemeentelijke buitensportaccommodaties: de totale kosten die gemaakt worden voor aanleg, onderhoud of instandhouding van een sportterrein, kleedlokaal of andere basisvoorziening, bij besluit van 18 december 2018 door het college.

Kostprijs gemeentelijke binnensportaccommodaties: de totale kosten die gemaakt worden voor aanleg, instandhouding of onderhoud van binnensportaccommodaties, berekend per uur en zaaldeel, bij besluit van 18 december 2018 door het college.

Kostprijs gemeentelijke zwemaccommodaties: de totale kosten die gemaakt worden voor aanleg, onderhoud of instandhouding van zwemaccommodaties, berekend per uur, bij besluit van 18 december 2018 door het college.

Kwetsbare personen: jeugdleden, G-sporters of ouderen (60+).

Peildatum: peildatum voor het aantal jeugdleden en G-sporters is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Sportvereniging: een buiten-, binnen of zwemsportvereniging waar sporten worden beoefend, die is aangesloten bij een nationaal sportkoepel aangesloten bij NOC*NSF, gevestigd in Meierijstad

Structurele subsidie: een subsidie voor een periode van telkens maximaal vier jaren, waarvan het bedrag per jaar alleen wijzigt als gevolg van toepassing van de index, tenzij tot wijziging van het subsidievolume op basis van een separaat besluit door het college of gemeenteraad wordt besloten.

Tarievenlijst de lijst met tarieven voor gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties. Zowel de door het college vastgestelde kostprijs als het door de gemeenteraad vastgestelde subsidiepercentage ten behoeve van gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties worden vermeld op de tarievenlijst.

 

Verenigingstarief binnensportaccommodaties: dit tarief bedraagt 20% van het basistarief voor wedstrijden en trainingen van jeugdleden respectievelijk 55% van het basistarief voor wedstrijden en trainingen van seniorenleden.

Vereniging voor aangepast sporten: sportvereniging gevestigd in Meierijstad die het mogelijk maken dat sporten worden beoefend door leden met een handicap en waarbij activiteiten niet worden beoordeeld als zorggerelateerde preventie.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan toegekend worden aan in de gemeente gehuisveste sportverenigingen en verenigingen voor aangepast sporten voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van het sportbeleid van Meierijstad.

 • 2.

  Deze subsidie bestaat uit:

  • a.

   een activiteitensubsidie, als bedoeld in artikel 3;

  • b.

   een accommodatiekostensubsidie, als bedoeld in artikel 4, 5 of 6;

  • c.

   een eenmalige subsidie, als bedoeld in artikel 7.

 • 3.

  De subsidie wordt verstrekt met inachtneming van onderstaande bepalingen.

Artikel 3 Activiteitensubsidie

De jaarlijkse activiteitensubsidie voor sportverenigingen bestaat uit:

 • a.

  een vast bedrag van €14,- per jeugdlid;

 • b.

  een vast bedrag van €30,- per G-sporter;

 • c.

  een vast bedrag van €500 per vereniging als bijdrage voor ontwikkeling, kadervorming, EHBO, opleiding en training en thematische voorlichting.

Artikel 4 Accommodatiekostensubsidie buitensport

 • 1.

  De jaarlijkse subsidie in de kosten van de buitensportaccommodatie bedraagt: 82% van de kostprijs voor buitensportaccommodaties.

 • 2.

  De buitensportaccommodatie (basisvoorziening) wordt door de gemeente in de vorm van een huurovereenkomst beschikbaar gesteld. Renovatie en groot onderhoud van gemeentelijke buitensportaccommodaties komen voor rekening van de gemeente Meierijstad.

 • 3.

  Sportverenigingen worden in de gelegenheid gesteld zelf te voorzien in het groot onderhoud van gebouwen die deel uitmaken van de basisvoorziening.

 • 4.

  Sportverenigingen die vermeld staan in de lijst van bijlage 1 komen in aanmerking voor subsidie buitensportaccommodatie indien zij gebruik maken van een gemeentelijke basisvoorziening.

 • 5.

  Sportverenigingen voor de beoefening van de tennis- en golfsport en andere verenigingen die niet op de lijst in bijlage 1 vermeld staan komen niet in aanmerking voor een subsidie buitensportaccommodatie.

 • 6.

  Sportverenigingen die gebruik maken van een eigen buitensportaccommodatie en dus niet van gemeentelijke basisvoorzieningen komen niet in aanmerking voor een subsidie buitensportaccommodatie.

Artikel 5 Accommodatiekostensubsidie binnensport

 • 1.

  De accommodatiekostensubsidie voor sportverengingen die gebruik maken van een gemeentelijke binnensportaccommodatie bestaat uit:

  • a.

   een basisbedrag van 40% van de kostprijs voor binnensportaccommodaties. Dit is het basistarief.

  • b.

   een aanvullende subsidie ter hoogte van:

   • i.

    80% van het hiervoor genoemde basistarief voor wedstrijden en trainingen van jeugdleden (verenigingstarief jeugd).

   • ii.

    45% van het hiervoor genoemde basistarief voor wedstrijden en trainingen van volwassen leden (verenigingstarief volwassenen).

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van artikel 5 zijn met Budovereniging De Wa Kwai (Sint-Oedenrode) en Budovereniging Schijndel alternatieve afspraken gemaakt wat betreft huurvoorwaarden (huurprijs van €6750 per jaar voor budoclub Schijndel en €5000 per jaar voor De Wa Kwai). Zij komen dus niet in aanmerking voor een subsidie binnensportaccommodatie zoals beschreven in het eerste lid van artikel 5.

 • 3.

  Voor sportverenigingen De Wa Kwai (Veghel) en TTCV (Veghel) die gebruik maken van een eigen binnensportaccommodatie is de subsidie gelijk aan 40% van de uitkomst van de vermenigvuldiging van het door het college goedgekeurde maximum aantal uren dat gebruik wordt gemaakt van de zaal en het basistarief voor 1/3de deel van een gemeentelijke sporthal.

 • 4.

  In geval van overbezetting van gemeentelijke sportaccommodaties komen sportverenigingen die gebruik maken van een niet-gemeentelijke en niet-eigen sportaccommodatie in aanmerking voor een subsidie voor accommodatiekosten. Deze subsidie wordt als volgt berekend: tarief van de niet-gemeentelijke sportaccommodatie (met als maximum het gemeentelijke basistarief) minus verenigingstarief jeugd of volwassenen vermenigvuldigd met een door het college goedgekeurd aantal uur dat gebruik gemaakt is van een zaal.

Artikel 6 Accommodatiekostensubsidie zwemaccommodaties

 • 1.

  De subsidie voor zwemsportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke zwemaccommodatie bedraagt:

  • a.

   voor Zwembad Molen Hey (Schijndel): een bedrag gelijk aan 70% van de kostprijs voor zwemaccommodaties (verenigingstarief zwembaden Schijndel).

  • b.

   voor Zwembad de Neul (Sint-Oedenrode): en bedrag gelijk aan 75% van de kostprijs voor zwemaccommodaties (verenigingstarief zwembaden Sint-Oedenrode).

 • 2.

  Zwemsportverenigingen die gebruik maken van een niet-gemeentelijke zwemaccommodatie komen in aanmerking voor een subsidie voor zwembaden die als volgt berekend wordt: tarief van niet-gemeentelijke zwemaccommodatie (met als maximum de gemeentelijke kostprijs) minus het zwemsportverenigingstarief Schijndel of Sint-Oedenrode vermenigvuldigt met een door het college goedgekeurd aantal uur dat gebruik is gemaakt van een zwembad.

Artikel 7 Eenmalig subsidie

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan verstrekt worden aan sportverenigingen of verenigingen voor aangepast sporten die eenmalige activiteiten op het gebied van sporten en bewegen organiseren die een bijdrage leveren aan het versterken van het sport- en beweegaanbod van Meierijstad of de kernen met elkaar in verbinding brengen

 • 2.

  Een eenmalige subsidie voor activiteiten zoals bedoeld in lid 1 bedraagt maximaal 50% van de geraamde kosten, met een maximum van €750,-.

Artikel 8 Voorwaarden subsidie voor activiteiten of accommodaties (buitensport, binnensport, zwembaden)

 • 1.

  Sportverenigingen komen voor structurele subsidie zoals bedoeld in artikel 3, 4, 5 en 6 in aanmerking als:

  • a.

   de sportvereniging aangesloten is bij een overkoepelende organisatie die is aangesloten bij het NOC*NSF.

  • b.

   de sportvereniging in Meierijstad gevestigd is.

 • 2.

  Sportverenigingen die werken met kwetsbare personen dienen aantoonbaar maatregelen te nemen ter preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.

 • 3.

  Onder preventieve maatregelen zoals bedoeld in het voorgaande lid zijn in ieder geval begrepen de volgende maatregelen:

  • a.

   het vaststellen van een aannamebeleid voor vrijwilligers en begeleiders met daarin in ieder geval de verplichting tot het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die omgaan met kwetsbare personen.

  • b.

   het opstellen van een gedragscode of omgangscode voor leden en vrijwilligers.

  • c.

   het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon.

  • d.

   het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Artikel 9 Wijze van aanvragen

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend met het daartoe door het college beschikbaar gestelde formulier.

 • 2.

  De aanvraag dient ten minste te bevatten:

  • a.

   een werkplan voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, inclusief maatregelen ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag zoals genoemd in artikel 8 lid 3.

  • b.

   een begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  • c.

   een opgave van het aantal jeugdleden dat is aangesloten bij de bond, en opgave van het aantal G-sporters, beide woonachtig in Meierijstad voorafgaand aan het subsidiejaar.

  • d.

   de gegevens die nodig zijn voor accommodatiekostensubsidie.

 • 3.

  Voor verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties een verdeling van het aantal uren dat gebruik gemaakt wordt van de zaal door jeugd- en volwassen leden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen de artikelen 3, 4, 5 en 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van het voortbestaan van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Als dan worden de Nadere regels subsidiering Sport 2019 ingetrokken. Deze regels blijven van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor het jaar 2019 en voorgaande subsidiejaren.

 • 2.

  Deze Nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op de subsidies aangevraagd voor het subsidiejaar 2020.

Toelichting

In mei 2018 is de sportnota ‘Sportief in Beweging’ vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de uitgangspunten zoals verwoord in de sportnota.

Doelstelling van deze regeling is om:

 • a.

  nog meer inwoners van Meierijstad stimuleren om te gaan sporten en bewegen;

 • b.

  verenigingen vitaal te houden zodat zij een maatschappelijke rol op kunnen pakken;

 • c.

  voldoende, kwalitatief goede en betaalbare accommodaties aan te kunnen bieden.

Subsidies die sportverenigingen en verenigingen voor aangepast sporten kunnen ontvangen zijn verdeeld in een aantal categorieën: activiteitensubsidie, subsidie voor buitensportaccommodaties, subsidie voor binnensportaccommodaties, subsidie voor zwembaden en eenmalige subsidies. Wat betreft de accommodatiekostensubsidies (buitensport, binnensport en zwembaden) is uitgesplitst welke subsidie sportverenigingen krijgen voor het gebruik maken van een gemeentelijke, niet-gemeentelijke dan wel eigen sportaccommodatie. Met budoverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie zijn alternatieve huurafspraken gemaakt omdat het niet wenselijk is om de budofaciliteiten (matten) steeds te verplaatsen.

De gemeente Meierijstad wil verenigingen bewust maken van het belang van een veilig sportklimaat, en dus het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag. Daarom dienen sportverenigingen in hun werkplan aan te geven welke maatregelen genomen zijn in het kader hiervan.

Aldus besloten op 10 december 2019

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms-Wils, RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven