Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 124042Plannen | ruimtelijkOntwerp-wijzigingsplan “Natuurtransferium Kunradersteengroeve”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening

bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan “Natuurtransferium Kunradersteengroeve” ter inzage ligt.

\ Toelichting

Het plan heeft betrekking op de locatie aan de zuidzijde van de Kunradersteengroeve, gelegen aan de Bergseweg in Voerendaal, waar een natuurtransferium wordt aangelegd. Met het wijzigingsplan wordt beoogd de bestemming “Agrarisch met waarden” ten behoeve van het natuurtransferium te wijzigen in de bestemming “Natuur”.

\ Inzageprocedure

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 20 mei 2020 overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunnen uitsluitend op afspraak worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1, 6367 ED te Voerendaal en zijn tevens elektronisch te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.0986.WPnatuurtransfer-ON01.

\ Zienswijze

Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

 

Voerendaal, 19 mei 2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Voerendaal