Gemeenteblad van Bergen (L)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Gemeenteblad 2020, 119970VerordeningenSubsidieregeling Impuls VerduurSAMEN2030

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen (L.),

 

Overwegende,

dat de gemeenteraad op 3 oktober 2017 de Energievisie gemeente Bergen heeft vastgesteld;

dat de gemeente subsidie ontvangt van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik;

dat de gemeenteraad krediet beschikbaar heeft gesteld voor het stimuleren van verduurzaming conform deze Energievisie;

en gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen (L) 2017;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Subsidieregeling impuls VerduurSAMEN2030

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders van Bergen (L);

 • b.

  subsidieplafond: het door het College vastgesteld bedrag ten behoeve van de uitvoering van deze regeling;

 • c.

  Programmastrategie VerduurSAMEN2030: de verduurzaming conform de Energievisie gemeente Bergen;

 • d.

  Dorpskern: Afferden, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well, Wellerlooi, Aijen en Bergen;

 • e.

  Onder particuliere bewoner-eigenaar wordt in deze regeling verstaan een natuurlijk persoon die:

 • i.

  een woning in eigendom heeft die kadastraal is geregistreerd in gemeente Bergen (L) waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

 • ii.

  gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht dat kadastraal is geregistreerd in gemeente Bergen (L) en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben.

Artikel 1.2 Doel en subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Deze regeling heeft tot doel bij te dragen aan het bereiken van de resultaten en ambities, zoals beschreven in de programmastrategie VerduurSAMEN2030.

 • 2.

  Onder deze regeling kan subsidie worden gevraagd voor de volgende subsidiabele activiteiten:

  • a.

   Ondersteuning oprichting lokale energiecoöperatie;

  • b.

   Bewustwording duurzaamheid door projecten van groepen inwoners;

  • c.

   Energiebesparende maatregelen in particuliere woningen voor zover deze niet onder de SEEH voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 1.3 Looptijd regeling

 • 1.

  De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020 of tot het beschikbaar gestelde bedrag is uitgeput.

 • 2.

  Activiteiten dienen uiterlijk 31 maart 2021 te zijn uitgevoerd.

   

Paragraaf 2 Algemene bepalingen voor alle aanvragen

Artikel 2.1 Subsidieplafond

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders stelt het subsidieplafond voor aanvragen onder deze regeling vast op € 100.000,--.

Artikel 2.2 Verdeelcriteria

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op datum van binnenkomst. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 2.

  Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 9 Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

  • a.

   reeds eerder het initiatief en gelijksoortige activiteiten subsidie is verstrekt door het College;

  • b.

   reeds eerder het initiatief en gelijksoortige activiteiten subsidie is verstrekt tot een maximum van 100% van de activiteiten;

  • c.

   sprake is van een weigeringsgrond opgenomen in de specifieke onderdelen hierna.

Artikel 2.4 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend met het aanvraagformulier, vastgesteld door het College. Hierop staan tevens de benodigde stukken aangegeven.

   

Paragraaf 3 Ondersteuning oprichting lokale energiecoöperatie

Artikel 3.1 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a.

   natuurlijke personen woonachtig in de gemeente Bergen;

  • b.

   samenwerkingsverbanden van onder a bedoelde doelgroep, waaronder inbegrepen Dorpsraden;

  • c.

   rechtspersonen (in oprichting) met statutaire doelstelling van een lokale energiecoöperatie.

Artikel 3.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   kosten derden voor haalbaarheidsstudie en opstellen business-case;

  • b.

   kosten derden en out of pocket-kosten ten behoeve van de oprichting, voorbereidingskosten en initiële ledenwerving van de energiecoöperatie;

  • c.

   uren inzet van arbeid door vrijwilligers naar vergoeding van maximaal € 5,00 per uur.

Artikel 3.3 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de algemene bepalingen wordt subsidie onder dit onderdeel geweigerd indien aanvrager een beroep wil doen op een externe deskundige die meer dan twee initiatieven begeleidt, die reeds onder deze subsidieregeling wordt ingezet.

Artikel 3.4 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 2.4 dient een subsidieaanvraag onder dit onderdeel onderbouwd te worden met:

  • a.

   een plan van aanpak door de beoogde externe deskundige;

  • b.

   een offerte van de beoogde externe deskundige.

Artikel 3.5 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor aanvragen onder dit onderdeel bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000,-- per aanvraag.

   

Paragraaf 4 Bewustwording duurzaamheid door projecten van groepen inwoners

Artikel 4.1 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a.

   particuliere bewoners-eigenaren;

  • b.

   samenwerkingsverbanden van onder a bedoelde doelgroep, waaronder inbegrepen Verenigingen van Eigenaren en Dorpsraden.

Artikel 4.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   kosten derden ten behoeve van de projectactiviteiten;

  • b.

   out of pocket kosten van aanvrager ten behoeve van de projectactiviteiten;

  • c.

   uren inzet van arbeid door vrijwilligers naar vergoeding van maximaal € 5,00 per uur.

 • 2.

  Met projecten onder lid 1 worden bijvoorbeeld, niet limitatief bedoeld:

  • a.

   energybattles;

  • b.

   mobiliteitsbattles;

  • c.

   bezoek aan voorbeeldprojecten elders;

  • d.

   excursies naar inspirerende locaties, initiatieven etc. elders;

  • e.

   gezamenlijke inkoopacties.

Artikel 4.3 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de algemene bepalingen wordt subsidie onder dit onderdeel geweigerd indien onvoldoende vertrouwen bestaat in het bereik of in de onderbouwing dat de activiteit minder dan vijf inwoners bereikt.

Artikel 4.4 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 2.4 dient een subsidieaanvraag onder dit onderdeel onderbouwd te worden met:

  • a.

   motivering van het bereik van minimaal vijf particuliere woningeigenaren in de gemeente Bergen.

Artikel 4.5 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor aanvragen onder dit onderdeel bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,--.

Artikel 4.6 Beoordeling van de aanvraag

 • 1.

  Volledige aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van VerduurSAMEN2030;

  • b.

   de motivering van de activiteiten, bevordering van de sociale cohesie en mate van samenwerking;

  • c.

   de geografische spreiding c.q. afspiegeling over de dorpskernen van gemeente Bergen, en

  • d.

   de mate van bereik onder particuliere bewoners-eigenaren.

   

Paragraaf 5 Energiebesparende maatregelen in particuliere woningen

Artikel 5.1 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a.

   Particuliere bewoners-eigenaren

Artikel 5.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   de kosten voor verduurzamingsmaatregelen, zoals berekend door een expert aangewezen door de gemeente Bergen, en voor zover deze maatregelen niet voor subsidie in aanmerking komen onder de regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, nr. 2016-0000486646, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan individuele eigenaren-bewoners en VvE's in verband met het stimuleren van omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen (Subsidieregeling energiebesparende eigen huis, "SEEH").

Artikel 5.3 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 2.4 dient een subsidieaanvraag onder dit onderdeel onderbouwd te worden met

  • a.

   de rapportage van de woningscan, uitgevoerd door een expert conform aanpak van het Programma VerduurSAMEN2030;

  • b.

   motivering door de expert dat de voorgneomen verduurzamingsmaatregel(-en) aan de woning van aanvrager niet voor subsidie in aanmerking komt (komen) onder de SEEH van de rijksoverheid;

  • c.

   berekening door de expert van de kosten van de voorgenomen verduurzamingsmaatregel(-en) aan de woning van aanvrager;

  • d.

   onderbouwing met offerte(s) en/of factuur;

  • e.

   berekening door de expert van de hoogte van de subsidiabele kosten volgens de berekenmethode in de SEEH.

Artikel 5.4 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor projecten onder dit onderdeel bedraagt 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,--.

   

Paragraaf 6 Overige bepalingen

Artikel 6.1 Termijnen

 • 1.

  Het College kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag.

 • 2.

  Het College beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Het College kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 4.

  De projectactiviteiten worden uitgevoerd binnen twaalf weken na subsidieverlening, tenzij bij subsidieverlening anders wordt bepaald.

 • 5.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

Artikel 6.2 Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente Bergen maakt binnen vier weken na toekenning van de subsidie het vastgestelde bedrag over op de rekening van aanvrager.

 • 2.

  Het college kan een controle uitvoeren.

 • 3.

  Indien bij de controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht, kan het College de subsidievaststelling intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.

 • 4.

  Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het College de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de projectactiviteiten uit te voeren.

Artikel 6.3 Hardheidsclausule

Het College kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke relatie.

Artikel 6.4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 6.5 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling impuls VerduurSAMEN2030.

De burgemeester, De secretaris-directeur

M.H.E. Pelzer, H.H.M. Timmermans.