Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2020, 11869Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018)

Ondergetekende:

 

A.R. Lasscher, afdelingshoofd Backoffice, van het Cluster Dienstverlening van de gemeente Enschede,

 

gelet op:

 

  • artikel 2, lid 2 van het Mandaatbesluit 2018

 

besluit:

 

ondermandaat te verlenen van de volgende aan hem gemandateerde bevoegdheden als bedoeld in het Mandaatbesluit 2018 aan de volgende medewerkers:

 

  • de heer R. Veldboer

  • mevrouw J.N. Leistra-Snel

 

Taak/bevoegdheid:

 

Het nemen van besluiten op grond van:

  • Wet basisregistratie personen;

  • Paspoortwet, Besluit paspoortgelden, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;

  • Wegenverkeerswet;

  • Rijkswet op het Nederlanderschap, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap; - Wet op de lijkbezorging, Besluit op de lijkbezorging; - Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking van het besluit met terugwerkende kracht tot en met 11 november 2019. 1

 

Enschede, 11 november 2019.

Het afdelingshoofd Backoffice voornoemd,

w.g.

A.R. Lasscher