Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 118514Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning: Akerkhof 41 t/m 41b, Groningen – verbouw winkelpui en splitsen bovenwoning in 2 appartementen (verzenddatum 01-05-2020, dossiernummer 202070102)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. I.v.m. de corona maatregelen is er geen vrije inloop. Voor vragen of inzage kunt u bellen met 14 050 of contact opnemen via het contactformulier.

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 13 mei 2020

Burgemeester en wethouders