Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 117133Plannen | ruimtelijkGECOORDINEERDE BESLUITEN UITBREIDING GLASTUINBOUWBEDRIJF AAN DE HAZELDONKSE ZANDWEG 97A TE ZEVENBERGEN

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 14 mei tot en met 24 juni 2020 voor iedereen de volgende ontwerpbesluiten, met alle daarbij behorende stukken, ter inzage liggen:

  • het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Greenbrothers Hazeldonkse Zandweg 97A’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGHZandweg97A-BP30);

  • het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen.

 

O ntwikkeling

Beide ontwerpbesluiten hebben betrekking op de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen. De uitbreiding betreft de bouw van circa 9,6 hectare glasopstanden (kassen), een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2 en bijbehorende bouwwerken.

Deze uitbreiding vindt plaats op de nog onbebouwde grond tussen de bestaande kassen van dit bedrijf en het naastgelegen glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 93. De te realiseren kassen hebben een bouwhoogte van circa 10 meter. In het bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het gebruik van belichting.

Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel.

 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad is bevoegd gezag voor besluiten over het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gezag voor het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning. Op verzoek van de initiatiefnemers heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat beide ontwerpbesluiten gezamenlijk de voorbereidingsprocedure doorlopen. De gemeenteraad neemt uiteindelijke tegelijk een besluit over beide ontwerpbesluiten.

 

Ter inzage

De ontwerpbesluiten zijn van 14 mei tot en met 24 juni 2020 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij de receptie. Ook zijn beide ontwerpbesluiten digitaal te bekijken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Iedereen kan tot en met 24 juni 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op één of beide ontwerpbesluit(en) en de daarbij behorende stukken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluiten Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen”. In uw zienswijze moet u in ieder geval aangeven: uw naam en adres, de datum, op welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht en een onderbouwing van uw reactie op één of beide ontwerpbesluit(en).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.