Achttiende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 in verband met de invoering van een lokaal vuurwerkverbod

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb2636); raadsstuk 20bb4972;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het wenselijk is in de APV Rotterdam 2012 een verbod op te nemen voor het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling;

 

besluit vast te stellen:

 

Achttiende wijziging van de APV Rotterdam 2012 in verband met introductie lokaal vuurwerkverbod

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt als volgt gewijzigd.

 

A

In de inhoudsopgave en in de inhoudsopgave van de toelichting wordt ‘Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling’ vervangen door ‘Artikel 2:73 Verbod gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling’.

 

B

Artikel 2:73 komt te luiden:

 

Artikel 2:73 Verbod gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Het is verboden om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.

 

C

In artikel 6:1, eerste lid, wordt ‘artikel 2:73 (gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling)’ vervangen door ‘artikel 2:73 (Verbod gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling)’

Artikel II

De toelichting op artikel 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 komt te luiden:

 

Artikel 2:73 Verbod gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 

In Rotterdam geldt sinds 2020 tijdens de jaarwisseling een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk. Met dit vuurwerkverbod wordt benadrukt dat het afsteken van consumentenvuurwerk tot onaanvaardbare risico‘s, overlast, schade, incidenten en letsel leidt.

Met het vuurwerkverbod wil Rotterdam verstoringen van de openbare orde terugdringen en zorgdragen voor een veilig en leefbaar Oud en Nieuw voor iedereen. De verwachting is dat het vuurwerkverbod er ook toe zal leiden dat er minder vuurwerk in omloop zal zijn. Professionele vuurwerkshows zijn nog wel toegestaan.

Het Vuurwerkbesluit en de Wet milieubeheer zijn hogere regelingen waaraan een verbod op vuurwerk dient te worden getoetst. Deze regelingen bevatten regels vanuit het motief van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. Het motief van deze regelingen en het Rotterdamse vuurwerkverbod vallen niet samen. Het Rotterdamse vuurwerkverbod is primair ingegeven vanuit de ‘handhaving van de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid’. Met het vuurwerkverbod wordt de overlast van het afsteken van vuurwerk (geluidhinder, brandgevaar, kans op letsel en kans op vandalisme) en de inbreuk op de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid beperkt.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Achttiende wijziging van de APV Rotterdam 2012 in verband met de introductie van een lokaal vuurwerkverbod.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2020.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

C.M. Zeegers, plv.

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 30 april 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven