Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 114792BeleidsregelsBeleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen.

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening 2007 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het college op 28 april 2020 het beleid ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor standplaatsen heeft vastgelegd in de nota ‘Standplaatsenbeleid 2020’;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Standplaats: een op de standplaatsenkaart aangewezen locatie voor het aan het publiek aanbieden van waren en diensten of daar waren of andere zaken uit te stallen;

 • b.

  Standplaatsenkaart: een kaart waarop expliciet een locatie is aangegeven waarvoor een standplaatsvergunning kan worden afgegeven.

 

Artikel 2 Maximumstelsel

Het college verleent uitsluitend vergunning voor een op de standplaatsenkaart aangewezen locatie zoals deze op de standplaatsenkaart is aangegeven. Voor standplaatsen voor maatschappelijke doeleinden buiten het stadscentrum wijst het college in afwijking van de standplaatsenkaart de locatie per aanvraag aan. Deze aanvragen worden getoetst aan de criteria ‘verkeersveiligheid’ en ‘situering van de standplaats’ zoals dit in hoofdstuk 3 van de nota ‘Standplaatsenbeleid 2020’ is beschreven en vastgelegd.

 

Artikel 3 Voorwaarden

Het college verleent de in artikel 2 bedoelde vergunning onder tenminste de volgende voorwaarden als bedoeld in artikel 3 en 21 Algemene plaatselijke verordening 2007:

 • a.

  Verkeersveiligheid, situering van de standplaats en hinder en overlast

  1⁰ de standplaats wordt uitsluitend worden ingenomen op de in de vergunning aangewezen locatie;

 • 2⁰ de overlast voor anderen worden zo veel mogelijk beperkt: geen geluidsoverlast, geen geuroverlast, geen overlast voor passerend verkeer door voorwerpen buiten de standplaats, enz.;

 • 3⁰ de standplaats en de omgeving in een straal van 25 hiervan worden schoongehouden;

 • 4⁰ op de standplaats wordt een afvalbak geplaatst;

 • 5⁰ aanwijzingen van de politie, de brandweer en de aangewezen gemeentelijke toezichthouders worden direct opgevolgd;

 • 6⁰ de gasinstallatie die op een standplaats wordt gebruikt, voldoet aan de norm NEN 3324;

 • 7⁰ Gebruik van autogas voor huishoudelijk of bedrijfsmatig gebruik is niet toegestaan.

 • b.

  Aantoonbaarheid

 • 1⁰ de vergunning of een kopie hiervan moet worden getoond als een ambtenaar, de brandweer of de Politie Drenthe daarom vraagt.

 • c.

  Rechthebbende

 • 1⁰ de vergunning heeft een persoonsgebonden karakter en wordt verleend aan een natuurlijk- of rechtspersoon;

 • 2⁰ bij een rechtspersoon geldt dat diegene die de standplaats feitelijk inneemt, werkzaam moet zijn bij de rechtspersoon aan wie de vergunning is verleend.

 

Artikel 4 Intrekken of wijzigen

 • 1.

  Het college trekt de in artikel 2 bedoelde vergunning in of wijzigt deze op grond van de bepalingen als bedoeld in artikel 4 Algemene plaatselijke verordening 2007, indien:

 • a. de vergunning is verleend op door de aanvrager onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens;

 • b. de standplaats wordt opgeheven als gevolg van een wijziging in de ruimtelijke situatie op de aangewezen locatie en/of de directe omgeving hiervan;

 • c. de aan de vergunning verbonden voorwaarden en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d. de vergunninghouder drie dagen achter elkaar of vijf dagen binnen een tijdvak van drie maanden de standplaats niet inneemt;

 • e. de vergunninghouder of zijn rechtverkrijgende hier om verzoekt.

 • 2.

  Het eerste lid onderdeel d geldt niet als de vergunninghouder uiterlijk twee weken na deze termijn een voor het college acceptabele schriftelijke reden geeft.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregels standplaatsen 2011 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels standplaatsen 2020.

 

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 28 april 2020,

de secretaris, de burgemeester,

T.N. KRAMER K.B. LOOHUIS