Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 114683Beschikkingen | afhandelingKennisgeving intrekking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wabo de op 20 juli 2011 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 6 units aan de Campagneweg 7a t/m 7e te Zevenbergen, in te trekken. De beslissing tot intrekking is aan belanghebbende verzonden op 30 april 2020.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de belanghebbende. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.