Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 113665VerordeningenWijziging Legesverordening Vijfheerenlanden 2020

De raad van gemeente Vijfheerenlanden,

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet,

 

Besluit :

 

vast te stellen de Eerste wijziging van de Legesverordening Vijfheerenlanden 2020:

Artikel I  

Aan Hoofdstuk 17 van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Vijfheerenlanden 2020, wordt de volgende bepaling toegevoegd:

 

1.17.4 Indien een tracé langer is dan 5.000 m1 stelt het college de leges vast middels een door het college op te stellen begroting, die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld. Deze begroting is gebaseerd op het door de aanvrager te overleggen ontwerp van het aan te leggen tracé.

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2020.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging Legesverordening Vijfheerenlanden 2020’.

Aldus besloten door de raad van Vijfheerenlanden

in zijn openbare vergadering van 23 april 2020

de raadsgriffier

K.I. (Krista) Goossens

de voorzitter

S. (Sjors) Fröhlich