Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 113110Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 12a) te Heesch

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Mgr. van den Hurklaan (naast 12a) te Heesch’ gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van een woning aan Monseigneur van den Hurklaan (naast 12a) te Heesch.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het wijzigingsplan ‘Mgr. van den Hurklaan (naast 12a) te Heesch’ voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 7 mei 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPMgrHurkNabij12A-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft een schorsende werking. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen enkel tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan beroep instellen.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 6 mei 2020