Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2020, 112377Overige besluiten van algemene strekkingNadere Regels Stimulering Toegankelijkheid 2020-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 20 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

dat het opstellen van nadere regels ten behoeve van het subsidiëren van initiatieven op het gebied van stimulering van toegankelijkheid noodzakelijk is omdat:

 • a.

  in de Meierijstadse inclusie-agenda de wens is opgenomen dat iedereen, met of zonder een beperking, kan deelnemen aan het openbare leven;

 • b.

  ter stimulering van maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen door het college over 2020 en 2021 een bedrag van jaarlijks € 40.000,- beschikbaar is gesteld;

 • c.

  ons college met toepassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Meierijstad 2018 op de aanvragen dient te beslissen;

 • d.

  hiervoor een toetsingskader nodig is.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Nadere Regels Stimulering Toegankelijkheid 2020-2021

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze regeling worden dezelfde definities gehanteerd zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

Digitale toegankelijkheid: In de digitale omgeving aanpassingen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een voorleesfunctie of ondertiteling van films of voldoende contrast op een website.

Doelgroep: Iedere maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie, vereniging, dienstverlener en (sociale) ondernemer zonder winstoogmerk, die wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, kan een aanvraag doen. Ook een organisator die zijn evenement toegankelijk wil maken voor mensen met een beperking. Uitgesloten zijn ondernemers met winstoogmerk, zorginstellingen en woningbouw(corporaties), tenzij het stimuleringsvoorstel leidt tot een toegankelijke publieke voorziening (bijv. een openbaar mindervalide toilet).

Fysieke toegankelijkheid: Aanpassingen die de toegankelijkheid van openbaar toegankelijke gebouwen en voorzieningen vergroten voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan drempelplaten of breedte van deuren.

Ontvankelijke aanvraag: Een aanvraag die voldoet aan de indieningsvereisten.

Sociale toegankelijkheid: evenementen, initiatieven of projecten die het meedoen van mensen met een beperking vergroten.

Verordening: De Algemene subsidieverordening gemeente Meierijstad 2018.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Subsidieregeling is van toepassing op iedere maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie, vereniging, dienstverlener, organisator en (sociale) ondernemer zonder winstoogmerk, die wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen

Uitgesloten zijn ondernemers met winstoogmerk, zorginstellingen en woningbouw(corporaties), tenzij het stimuleringsvoorstel leidt tot een toegankelijke publieke voorziening (bijv. een openbaar mindervalide toilet).

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten op de drie genoemde gebieden in hoofdstuk 2 van deze subsidieregeling:

  • a.

   digitale toegankelijkheid

  • b.

   fysieke toegankelijkheid

  • c.

   sociale toegankelijkheid

 • 2.

  De subsidiabele activiteiten sluiten aan bij de speerpunten zoals beschreven in de lokale inclusie agenda Meierijstad.

Artikel 4. Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  de activiteit of het project draagt bij aan de verbetering van de toegankelijkheid, zodat mensen met een beperking mee kunnen doen, is laagdrempelig en vindt plaats in een wijk, buurt of straat in Meierijstad

 • 2.

  de activiteit of het project richt zich op inwoners van Meierijstad.

 • 3.

  De aanvraag is gedaan door een rechtspersoon

 • 4.

  In uw communicatie-uitingen van de activiteit of het project maakt de organisator/uitvoerende melding dat dit mede mogelijk is gemaakt door ondersteuning van gemeente Meierijstad.

 • 5.

  Uitgesloten zijn ondernemers met winstoogmerk, zorginstellingen en woningbouw(corporaties), tenzij het stimuleringsvoorstel leidt tot een toegankelijke publieke voorziening (bijv. een openbaar mindervalide toilet).

Artikel 5. Wijze van aanvragen

 • 1.

  De aanvraag dient ingediend te worden door middel van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te gaan van een plan van aanpak voor de uitvoering van het de activiteit of het project. Dit plan van aanpak dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

  • a.

   een duidelijke omschrijving van het voorstel, project of de activiteit:

   • een motivering van het voorstel, de activiteit of het project, voor wie de activiteit of aanpassing is bedoeld, het doel en het te verwachten resultaat in de samenleving;

   • hoe draagt uw voorstel, activiteit of project bij aan de doelen van de gemeente?

  • b.

   begroting of offerte, met daarin:

   • alle kostenposten voor het voorstel, project of de activiteit;

  • c.

   datum of periode van uitvoering met bijbehorende planning.

Hoofdstuk 2 Subsidiabele activiteiten

 

De hieronder genoemde voorbeelden zijn mogelijke activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De lijsten zijn uitdrukkelijk niet uitputtend bedoeld.

Paragraaf 1 Digitale toegankelijkheid

Voorbeelden:

 • website van een vrijwilligersorganisatie toegankelijk maken voor o.a. bezoekers die kleurenblind of slechtziend zijn door te zorgen voor voldoende contrast tussen voor- en achtergrondkleuren.

 • website toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken voor mensen die door hun beperking niet met een muis kunnen werken en afhankelijk zijn van toetsenbordbediening.

 • formulieren op website toegankelijk maken voor mensen die voorleessoftware gebruiken om een formulier in te vullen.

 • ondertiteling van films op de website.

Paragraaf 2: Fysieke toegankelijkheid

Voorbeelden:

 • het aanbrengen van markeringen op glazen deuren,

 • het aanleggen van een drempelplaat bij een verenigingsgebouw,

 • deuren en toiletten breed genoeg maken voor gebruikers met een rollator of rolstoel.

 • duidelijke bewegwijzering in het verenigingsgebouw

Paragraaf 3: Sociale toegankelijkheid

Voorbeelden:

 • toegankelijk maken van toneelstuk door gebarentolk in te schakelen.

 • cultureel festival toegankelijk maken door een mindervalide toilet beschikbaar te stellen.

 • ringleiding aanleggen in een theater.

 • training hoe vrijwilligers om moeten gaan bij bepaalde beperking van bezoekers/deelnemers.

Hoofdstuk 3 Subsidiehoogte, -berekening, -vaststelling en – plafond

Artikel 6. Subsidiegrondslag

 • 1.

  De activiteit of het project wordt, totdat het subsidieplafond wordt bereikt, voor 50% bekostigd, met een maximum van € 5.000,-.

 • 2.

  de aanvrager mag meerdere keren per jaar een voorstel ter verbetering van de toegankelijkheid indienen. Totaal zal niet meer dan € 5.000,- per jaar per aanvrager worden toegekend.

Artikel 7. Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld op basis van ingezonden facturen.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt per subsidiejaar € 40.000.

 • 2.

  Subsidieverlening vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de ontvankelijke aanvragen.

Artikel 9. Uitbetaling van subsidie

Het subsidiebedrag zal betaalbaar worden gesteld binnen 30 dagen nadat het subsidiebesluit onherroepelijk is geworden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan van één of meer artikelen of artikelleden van deze nadere regels afwijken als deze voor de subsidieaanvrager of –ontvanger wegens bijzondere omstandigheden, onevenredig gevolgen zouden hebben.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij