Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 111844Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Gecombineerd forum op donderdag 14 mei 2020

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde forumvergadering

op: donderdag 14 mei 2020

aanvang: 20.00 uur

plaats: digitaal

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan (in verband met corona alleen schriftelijke inspraakreacties)

4. Vragenronde

5. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

6. Collegememo: voortgang onderzoeken sociaal domein en stand van zaken sociaal domein

7. Rekenkameronderzoek Dagbesteding

8. Waardevol Brummen

Raadsvoorstellen

9. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

10. Vaststellen bestemmingsplan ‘Sophia van Württemberglaan’

11. Programmabegroting 2021 GGD NOG

12. Sluiting

 

Voor informatie: Griffie Brummen (0575) 56 85 97 of raad.brummen.nl