Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 11142VerordeningenWijziging Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Coevorden 2019 (4e wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid d.d.

17 december 2019;

overwegende, dat het gewenst is naar aanleiding van de evaluatie van de uitvoering van Hoofdstuk 3 Werk, Jeugd en Zorg, Paragraaf 3.1. ‘Initiatieven Gezond in Coevorden’ het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden 2019 te wijzigen;

gelet op artikel 3, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Coevorden 2019 (4e wijziging)

 

 

 

 

Artikel I

‘Paragraaf 3.1. Initiatieven Gezond in Coevorden’ wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

 

Paragraaf 3.1 Initiatieven Gezond in Coevorden

 

Artikel 3.1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Kwetsbare groepen: zoals benoemd in het door het college op 18 december 2018 vastgestelde Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden betreft dit groepen inwoners met:

  • a.

   een lichamelijke of verstandelijke beperking;

  • b.

   een verhoogd risico op chronische aandoeningen, die ondersteuning nodig hebben bij gedragsveranderingen en het omgaan met gezondheidsproblemen.

 • Voorbereidingskosten: de eenmalige kosten voor secretariaat, administratie en onderzoek die in de periode voorafgaande aan de uitvoering van de subsidiabele activiteit worden gemaakt;

 • College: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3.1.2 Reikwijdte

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor inhoudelijke activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van:

  • a.

   de gezondheid of een gezonde leefstijl van groepen kwetsbare inwoners;

  • b.

   de bewustwording omtrent gezondheid of een gezonde leefstijl.

 • 2.

  Activiteiten die zich richten op doen van investeringen ten behoeve van bouwkundige aanpassingen van accommodaties, danwel het doen van investeringen in duurzame goederen, waaronder sport- en beweegtoestellen, zijn uitgesloten van subsidie.

 

Artikel 3.1.3 Aanvrager

Rechtspersonen of andere organisaties, die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen een subsidie aanvragen.

 

Artikel 3.1.4 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager dient een subsidieaanvraag door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier genoemde bescheiden.

 

Artikel 3.1.5 Weigeringsgronden

Het college kan een subsidie weigeren, indien:

 • a.

  de activiteit een politiek, religieus of commercieel karakter danwel heeft;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op een niet openbaar toegankelijke activiteit;

 • c.

  de activiteit gelijk of vergelijkbaar is met activiteiten, waarvoor het college op grond van een andere subsidieregeling subsidie kan verstrekken, dan wel voor de activiteit reeds een boekjaarsubsidie is verstrekt;

 • d.

  er voor de activiteit geen aantoonbaar draagvlak is onder de doelgroep.

 

Artikel 3.1.6 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Indien het college een subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019 heeft vastgesteld, gelden de volgende verdeelregels:

  • a.

   het college verstrekt de subsidie op basis van volgorde ontvangst van een ontvankelijke subsidieaanvraag tot maximaal het subsidieplafond is bereikt;

  • b.

   indien ontvankelijke subsidieaanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, door het verstrekken van subsidie het subsidieplafond overschrijden, dan bepaalt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen door middel van loting.

 

Artikel 3.1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten die resteren na aftrek van baten uit eigen middelen, zelfwerkzaamheid en de bijdragen van derden en die direct samenhangen met de uitvoering van de subsidiabele activiteit;

 • b.

  de naar het oordeel van het college noodzakelijke voorbereidingskosten van de activiteit, voor zover deze kosten niet worden gesubsidieerd vanuit een andere subsidieregeling;

 • c.

  de loonkosten op voorwaarde dat die in redelijke verhouding staan tot de inzet in geld of menskracht van initiatiefnemers en deelnemers, die bij de uitvoering van het initiatief betrokken zijn;

 • d.

  de kosten van publiciteit voor de activiteit;

 • e.

  bijzondere huisvestingskosten die voor de activiteit noodzakelijk zijn.

 

Artikel 3.1.8 Niet-subsidiabele kosten

De kosten van de uitvoering van de activiteiten die redelijkerwijs voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering van de aanvrager komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 3.1.9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt 90% van de subsidiabele kosten:

  • a.

   tot een maximum van € 10.000;

  • b.

   tot een maximum van € 15.000 voor activiteiten die in samenwerking met andere organisaties worden uitgevoerd.

 

Artikel 3.1.10 Verplichting

Aan de subsidieontvanger wordt in ieder geval de verplichting opgelegd dat de activiteit binnen een jaar na de beschikking tot subsidieverlening wordt uitgevoerd.

 

Artikel 3.1.11 Horizonbepaling

Deze paragraaf vervalt op 1 januari 2021, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

 

Artikel II

Dit besluit in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Coevorden op

17 december 2019.

De secretaris de burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester