Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 111365Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft op 12 mei 2020 besloten een veiligheidscontour op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vast te stellen. Deze contour ligt rondom het Zeehaven en industrieterrein Moerdijk en valt grotendeels samen met het plangebied van het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Moerdijk dat op 18 januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het gebied rondom het Plaza en de westelijke groenzone bij het ruitersportcentrum vallen buiten de veiligheidscontour.

Met het vaststellen van deze contour wordt aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer rechtszekerheid geboden. Het ontwerp van dit besluit heeft in de periode februari/maart 2020 ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inwerkingtreding

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na deze bekendmaking.

 

Mogelijkheid voor bezwaar

Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet er sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt dit verzoek indienen bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl/organisatie/rechtbanken/zeeland-west-brabant.