Beleid voertuigen op strand duin en dijk 2020

Inleiding

Het strand is in de eerste plaats bedoeld als locatie om zoveel mogelijk ongestoord en onbezorgd te kunnen recreëren. Vanuit dat oogpunt en het aspect veiligheid, streven we er naar om het aantal verkeersbewegingen van (motor-)voertuigen, tot een minimum te beperken. Om dit te realiseren, zijn er de nodige spelregels opgesteld.

 

 

Definitie badseizoen

Het badseizoen is het badseizoen zoals dat in de Algemene plaatselijke verordening Veere is opgenomen: vanaf 1 mei tot 15 september.

 

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

De APV van Veere bepaalt het volgende:

Artikel 5.49 voertuigen

 • 1.

  Het is verboden met een motorvoertuig op het strand, duin of dijk te rijden of daar te parkeren.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde verbod.

 • 3.

  Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor motorvoertuigen van openbare lichamen en hulp- en reddingsdiensten.

 

Soorten ontheffingen (de kosten staan in de legesverordening)

 • 1.

  Jaarontheffing zakelijk (bedrijfsmatig)

 • 2.

  Jaarontheffing particulier gehandicapten

 • 3.

  Jaarontheffing particulier sportvisboot

 • 4.

  Dagontheffing particulier en zakelijk (bedrijfsmatig)

Een ontheffing wordt geregistreerd op naam (particulier of bedrijf). De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor hij is uitgegeven. Een zakelijke ontheffing mag in verschillende voertuigen gebruikt worden.

 

Uitzonderingen

Gehandicapten met een invalideparkeerkaart mogen bij Zoutelande zonder ontheffing op de boulevard rijden en parkeren.

Natuurgebied de Manteling van Walcheren: ontheffingen worden door Staatsbosbeheer uitgegeven.

De Veerse Gatdam valt volledig onder Rijkswaterstaat. De gemeente Veere heeft geen mandaat voor het verstrekken van ontheffingen op deze locatie.

Openbare lichamen en hulp- en reddingsdiensten zijn uitgezonderd van het verbod: hieronder wordt in dit beleid verstaan de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), gemeenten, waterschap Scheldestromen, politie, ambulance, brandweer, douane, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), hulpdienst ten behoeve van zeezoogdieren, Staatsbosbeheer, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en Stichting Zeeuws Landschap.

 

Toelichting soorten ontheffingen

1. Jaarontheffing Zakelijk.

Voor wie:

Iedereen die bedrijfsmatig op strand moet zijn. Bijvoorbeeld paviljoenhouder, leverancier, grootverhuurder (>10cabines), transportservice strand cabines, bezorgservice, ventactiviteiten etc.

Wat mag met de ontheffing:

Paviljoenhouder: max 2 ontheffingen per paviljoen. Rijden op strand, duin en dijk buiten bloktijden badseizoen 1 mei tot 15 sept. (11.00 uur - 18.00 uur). Parkeren met 1 voertuig bij het paviljoen.

Leverancier:

geen maximum aantal ontheffingen. Rijden op strand duin en dijk toegestaan buiten bloktijden badseizoen 1 mei tot 15 sept. (11.00 uur -18.00 uur). Parkeren alleen voor laden en lossen.

Grootverhuurders, transportservice slaaphuisjes/strandcabines, bezorgservice, venten:

max 2 ontheffingen. Rijden op strand, duin en dijk buiten bloktijden badseizoen 1 mei tot 15 sept. (11.00 uur - 18.00 uur). Parkeren alleen voor laden en lossen. Venten is wel toegestaan binnen de bloktijden.

2. Jaarontheffing particulier gehandicapten. Maximaal 1 ontheffing p.p.

Voor wie:

Gehandicapten in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Max 1 ontheffing per persoon.

Wat mag met de ontheffingen:

Rijden op strand duin en dijk. Parkeren op de boulevard van Zoutelande en Erica in Westkapelle. Rijden op strand, duin en dijk buiten bloktijden badseizoen 1 mei tot 15 sept. (11.00 uur - 18.00 uur). Parkeren is toegestaan bij Erica in Westkapelle en op de boulevard van Zoutelande.

3. Jaarontheffing particulier sportvisboot. Maximaal 1 ontheffing p.p.

Voor wie:

Eigenaren van een sportvisboot kunnen een ontheffing aanvragen voor Erica in Westkapelle en de boulevard in Zoutelande.

Wat mag met de ontheffing:

Een ontheffing is geldig voor de beide locaties. Rijden op de duin, dijk en de strandvakken ter hoogte Erica in Westkapelle en de boulevard in Zoutelande. Parkeren is toegestaan bij Erica in Westkapelle en de boulevard in Zoutelande. De trailerhelling in Zoutelande mag alleen buiten het badseizoen worden gebruikt. Met deze ontheffing mag er in het badseizoen niet geparkeerd en niet gereden worden op de boulevard in Zoutelande. Er gelden voor het gebruik van de trailerhelling in Westkapelle geen bloktijden in het badseizoen.

 

Dagontheffing particulier/vereniging/zakelijk. Geen maximum.

Voor wie:

Particulieren/verenigingen/bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen voor met het strand en zee verbonden activiteiten. Bijvoorbeeld een evenement van een visvereniging, hardloopwedstrijd, zwemtocht, bruiloft, wetenschappelijk onderzoek.

Wat mag met de ontheffing:

Rijden op strand duin en dijk buiten bloktijden badseizoen 1 mei tot 15 sept. (11.00 uur - 18.00 uur). Parkeren alleen voor laden en lossen.

 

Maatwerk

Voor aanvragen die niet passen binnen de indieningsvereisten of een aanvraag waarin om afwijken van de standaard voorschriften wordt gevraagd kan een maatwerk verzoek worden ingediend. Met dit maatwerk kan afgeweken worden van alle in het beleid gestelde voorwaarden, indieningsvereisten en voorschriften. In alle gevallen beslist het college van burgemeester en wethouders over maatwerk.

 

Toelichting

In het document “toelichting beleid voertuigen op strand, duin en dijk gemeente Veere 2020” wordt het hiervoor beschreven beleid verder gespecificeerd. De toelichting maakt integraal onderdeel uit van het beleid. In alle gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders. Dit beleidsstuk kan worden aangehaald (citeertitel) als “het beleid voertuigen op het strand 2020”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening

Domburg, 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

Bijlage: “Toelichting beleid voertuigen strand, duin en dijk gemeente Veere 2020 ”

 

Inleiding

Het strand is in de eerste plaats bedoeld als locatie om zoveel mogelijk ongestoord en onbezorgd te kunnen recreëren. Vanuit dat oogpunt en het aspect veiligheid, streven we er naar om het aantal verkeersbewegingen van (motor-)voertuigen, tot een minimum te beperken. Om dit te realiseren, zijn er de nodige spelregels opgesteld.

 

1. Algemene plaatselijke verordening (Apv)

De Apv van Veere bepaalt het volgende:

 

Artikel 5:49 Voertuigen

1. Het is verboden met een motorvoertuig op het strand, duin of dijk te rijden of deze daar te parkeren.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor motorvoertuigen van openbare lichamen en hulp- en reddingsdiensten.

 

Om te kunnen beslissen op aanvragen voor een ontheffing, moeten er duidelijke spelregels zijn.

 

Definities:

Openbare lichamen en hulp- en reddingsdiensten: hieronder wordt in dit beleid verstaan: de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), gemeenten, waterschap Scheldestromen, politie, ambulance, brandweer, douane, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), hulpdienst ten behoeve van zeezoogdieren, Staatsbosbeheer, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en Stichting Zeeuws Landschap.

 

2. Soorten ontheffingen

Een jaarontheffing zakelijk wordt verleend aan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf zijnde:

- paviljoenhouders;

- toeleveranciers van strandpaviljoens;

- grootverhuurders/exploitanten slaaphuisje, hieronder worden bezitters van minimaal 10 strandcabines/slaaphuisjes verstaan;

- haal- en brengservice slaaphuisjes/strandcabines, hieronder wordt verstaan in het voorjaar plaatsen en najaar verwijderen van slaaphuisjes en strandcabines;

- bezorgservice, boodschappenservice voor slaaphuisjes.

Jaarontheffingen worden uitgegeven door de gemeente Veere. Op de ontheffing wordt vermeld:

- bedrijfsnaam;

- soort beroep of bedrijf;

- kalenderjaar waarin de ontheffing geldig is.

Particulieren en verenigingen kunnen aanspraak maken op een dagontheffing. Dagontheffingen worden uitgegeven door de gemeente Veere. Met een dagontheffing mag over strand, duin en dijk gereden worden. Parkeren is ook toegestaan als dat expliciet op de voorkant van de ontheffing is aangegeven (blauw vakje met een witte “P” daarop)

Mindervaliden kunnen een ontheffing mindervalidenvervoer aanvragen voor het rijden over strand, duin en dijk. De ontheffing wordt in ieder geval verstrekt op het tonen van een “gehandicaptenparkeerkaart”. Voor de ontheffingen mindervalidenvervoer kan maatwerk geleverd worden (o.a. mindervalide maar niet in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. De ontheffing wordt verstrekt voor de periode waarin aanvrager de ontheffing nodig heeft, of voor een jaar. Op de boulevard van Zoutelande is geen ontheffing nodig. Hier mogen mindervaliden zonder ontheffing rijden en parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Jaarontheffing sportvisboten:

A. Definitie sportvisboot: er moet worden voldaan aan alle onderstaande 4 punten:

1. Een klein schip zoals is aangegeven in het Scheepvaartreglement Westerschelde in artikel 2.1 onder G.: “een schip met een lengte van minder dan 20 meter, uitgezonderd een sleepboot, een duwboot en een schip bezig met de uitoefening van de visserij”.

2. Ontheffing wordt alleen verleend aan een sportvisboot die voldoet aan de bovenstaande definitie waarbij alleen schepen in aanmerking komen die zich bezig houden met visserij. Alle andere schepen komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

3. De opvarenden gebruiken het klein schip (zoals hierboven is aangegeven) om vis te vangen en die daartoe van de nodige uitrusting is voorzien.

4. Een klein schip (zoals hierboven is aangegeven) mag niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

 

B. Gegevens voor de ontheffing:

De volgende gegevens van de aanvrager zijn nodig om de ontheffing te kunnen verlenen:

1. Alleen particulieren komen in aanmerking.

2. De aanvrager moet eigenaar van de sportvisboot zijn en dat kunnen aantonen.

3. De aanvrager moet zich bij de aanvraag kunnen identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Alleen particulieren komen in aanmerking.

4. Naam en adres aanvrager. De naam komt op de ontheffing als “ontheffinghouder”.

5. Eén of meerdere foto’s van de sportvisboot die aan moeten tonen dat het daadwerkelijk een sportvisboot is die men te water wil laten.

6. De aanvrager moet aantonen dat de sportvisboot is verzekerd (verzekeringsbewijs).

7. Het registratienummer zoals dat bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bekend is, als de vissersboot korter is dan 20 meter èn sneller vaart dan 20 kilometer per uur.

8. Het merk, type en rompnummer van de sportvisboot.

9. Kenteken van de trailer waarop de sportvisboot wordt vervoerd.

 

Een jaarontheffing zoals hierboven onder B is bedoeld, kan alleen via het daarvoor bedoelde aanvraagformulier worden aangevraagd. Dit aanvraagformulier maakt deel uit van het beleid. Het aanvraagformulier kan digitaal worden ingevuld en toegezonden met alle bijlagen. Het aanvraagformulier kan ook volledig in papieren vorm worden ingevuld en gezonden worden aan de gemeente Veere (inclusief alle bijlagen). De adressen hiervoor staan in het aanvraagformulier.

 

Gebruik Veerse trailerhellingen

 

Neeltje Jans

De trailerhelling op Neeltje Jans is uitgezonderd van dit beleid en kan het hele jaar gebruikt worden zonder ontheffing. Er zijn geen beperkingen qua tijden.

 

Westkapelle

De trailerhelling in Westkapelle kan gebruik worden met een ontheffing op basis van het onderliggende beleid. De trailerhelling kan het hele jaar gebruikt worden. Binnen het badseizoen gelden de bloktijden (11.00 uur – 18.00 uur) niet.

 

Zoutelande

De trailerhelling in Zoutelande kan alleen buiten het badseizoen worden gebruikt, met een ontheffing op basis van dit beleid. In het badseizoen is het verboden om de trailerhelling te gebruiken.

 

 

Mindervaliden

Een dagontheffing en ontheffing mindervalidenvervoer worden uitgegeven door de gemeente Veere. Op de ontheffing wordt vermeld:

- naam van de ontheffinghouder (op de achterzijde i.v.m. privacy);

- datum/period van/tot waarop de ontheffing geldig is.

Leges worden vooraf en per verleende ontheffing betaald. Als iemand in aanmerking komt voor meerdere ontheffingen, dan moet er per ontheffing leges worden betaald. De legesbedragen staan in de legesverordening van de gemeente Veere.

3. Te vergunnen werkzaamheden en activiteiten

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen werkzaamheden die worden verricht in het kader van de uitoefening van een bedrijf en werkzaamheden in de particuliere sfeer. De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is uitgegeven.

Bedrijfsmatig gebruik

Onder werkzaamheden in het kader van de uitoefening van een bedrijf vallen in ieder geval de volgende activiteiten:

- distributie, leveringen en dienstverlening ten behoeve van strandpaviljoens;

- het ophalen van (bedrijfs-)afval;

- exploitatie van een strandpaviljoen;

- vent- en verkoopactiviteiten van reguliere venters en standplaatshouders;

- exploitatie van slaaphuisjes;

- haal- en brengservice voor slaaphuisjes en strandcabines in het voor- en naseizoen;

- andere kustgebonden, bedrijfsmatige activiteiten met toestemming van overheidswege.

 

Particulier gebruik

Tot activiteiten van particulieren behoort het volgende:

- met de kust en zee verbonden activiteiten van verenigingen;

- afleveren en ophalen van goederen vanwege een evenement met toestemming van overheidswege;

- afleveren en ophalen van goederen en personen in het kader van trouwfeesten;

- het naar of van het strand vervoeren van een gehandicapt persoon;

- het te water laten van een sportvisboot.

 

 

 

Uitzonderingen

 

Particulier opbouwen van strandhuisjes:

- van 1 april t/m 1 juni en 15 september tot 31 oktober mag er door particulieren zonder ontheffing over strand gereden worden ten behoeve van het opbouwen en afbreken van een strandhuisje voor eigen gebruik. In de periode 1 mei tot 15 september (badseizoen) mag niet tussen 11.00 en 18.00 uur op strand gereden worden.

 

Mindervaliden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen zonder ontheffing op de boulevard van Zoutelande rijden en parkeren.

 

Verder is uitgezonderd van het verbod: de dijk bij Westkapelle, vanaf het dorp Westkapelle tot en met de Baaiweg. Hier mag zonder ontheffing gereden en geparkeerd worden.

Elke andere activiteit is verboden.

4. Beoordeling ontheffingen

Jaarontheffing:

Op een aanvraag om een jaarontheffing wordt alleen positief beslist als: De aanvraag binnen de kaders van dit beleid past.

Een jaarontheffing wordt bij de gemeente Veere aangevraagd.

 

Dagontheffing:

Op een aanvraag om een dagontheffing wordt alleen positief beslist als: de aanvraag binnen de kaders van dit beleid past.

Een dagontheffing wordt bij de gemeente Veer aangevraagd.

 

Ontheffing mindervalidenvervoer:

Op een aanvraag om een ontheffing mindervalidenvervoer wordt alleen positief beslist als: de aanvrager in het bezit is van een parkeerkaart voor mindervaliden of als de aanvrager de ontheffing aanvraagt met als doel het naar en van strand vervoeren van een gehandicapt persoon die in het bezit is van een gehandicapten parkeerkaart. Een ontheffing mindervalidevervoer wordt aangevraagd bij de gemeente Veere.

Maatwerk wordt aangevraagd bij de gemeente Veere.

Voor sportvisboten staan de indieningsvereisten onder het kopje “Jaarontheffing sportvisboten, onder A en B”.

5. Aantal ontheffingen/voertuigen

Een ontheffing is niet gebonden aan een voertuig.

 

- paviljoenhouders:

Voor paviljoenhouders geldt een maximum van 2 jaarontheffingen met de mogelijkheid voor meer met maatwerk . Maatwerk vindt altijd plaats in overleg met de Stichting Strandexploitatie Veere en eventueel het waterschap Scheldestromen.

 

- toeleveranciers van strandpaviljoens:

Voor toeleveranciers van strandpaviljoens geldt geen maximum aantal jaarontheffingen.

- grootverhuurders/exploitanten slaaphuisjes:

Een grootverhuurders/exploitanten van slaaphuisjes kan 2 jaarontheffing krijgen.

- bezorgservice:

Een bezorgservice kan 1 jaarontheffing krijgen.

- particulieren met een dagontheffing mindervalidenvervoer of ontheffing voor het te water laten van een boot (= gebonden aan het kenteken van de trailer):

Een particulier kan maximaal 1 dagontheffing krijgen.

6. Gebied

Het onderdeel rijden over strand, duin en dijk uit artikel 5.49 lid 1 Apv is van toepassing op alle stranden, duin en dijk overgangen in de gemeente Veere, met uitzondering van de Veerse Gatdam.

- paviljoenhouders krijgen ontheffing voor het rijden over strandvakken van het paviljoen tot de dichtstbijzijnde duin of dijk overgang. Paviljoenhouders krijgen toestemming om te rijden over de dichtst bij het paviljoen gelegen met een motorvoertuig begaanbare en bereikbare duinovergang.

- toeleveranciers van strandpaviljoens krijgen ontheffing voor het rijden over alle stranden en duin/dijk overgangen.

- grootverhuurders/exploitanten slaaphuisjes krijgen ontheffing voor het rijden over strand tussen de dichtstbijzijnde duin- of dijkovergang en de slaaphuisjes en voor het rijden over de dichtst bij de slaaphuisjes gelegen met een motorvoertuig begaanbare en bereikbare duinovergang.

- haal en brengservice slaaphuisjes/strandcabines krijgen ontheffing voor het rijden over alle stranden en duin- of dijkovergangen.

- bezorgservice krijgen ontheffing voor het rijden over strand tussen de dichtstbijzijnde duin- of dijkovergang en de slaaphuisjes voor het rijden over de dichtst bij de slaaphuisjes gelegen met een motorvoertuig begaanbare en bereikbare duinovergang.

- particulieren met een dagontheffing of ontheffing mindervalidenvervoer krijgen ontheffing voor het rijden over strand waar activiteiten plaatsvinden en dichtstbijzijnde dijk- of duinovergang.

- Het kan in de praktijk voorkomen dat een bepaalde duin of dijkovergang niet bereikbaar is vanwege bijvoorbeeld onderhoud, werkzaamheden of een zeer hoge waterstand. In dit uitzonderlijke geval is het toegestaan de eerst volgende dichtstbijzijnde met een motorvoertuig begaanbare overgang te gebruiken. Hiermee is ook het rijden over strand tussen de vervangende overgang en het paviljoen, slaaphuisje/strandcabine toegestaan. Wanneer de versperde duin-/dijkovergang weer vrij is moet weer over die (dichtstbij gelegen) overgang gereden worden.

Uitgangspunt is dat verkeersbewegingen van ontheffingshouders op strand duin en dijk tot een minimum beperkt moeten worden.

 

Berijdbare duinovergangen

Lijst met duin- en dijkovergangen via welke het strand betreden kan worden met een motorvoertuig.

- Kaapduin, Dishoek

- ‘t Pauwtje, Zoutelande

- De Hoge Hilt, Zoutelande

- Het kustlicht, Zoutelande

- Joossesweg, Westkapelle

- Erica, Westkapelle (KNRM post)

- Werkpad Westkaap, Westkapelle

- Werkpad ijzeren torentje, Westkapelle

- Matthiashoofd, Westkapelle

- Duinstraat, Domburg

- Badstraat, Domburg.

- Watertoren Oost, Domburg

- Westhoven, Oostkapelle

- Berkenbosch, Oostkapelle

- De Lage Duintjes, Oostkapelle

- Duinweg, Oostkapelle

- De Zandput, Vrouwenpolder

- Breezand, Vrouwenpolder

- Fort den Haakweg, Vrouwenpolder

- Neeltje Jans

 

Het onderdeel parkeren op duin of dijk uit artikel 5.49 Apv heeft betrekking op alle duin- en dijkovergangen in de gemeente Veere. Alleen voor paviljoenhouders is het toegestaan op de dichtstbij het paviljoen gelegen duin te parkeren en de route daar naar toe over de duin te rijden. Op de duinovergang moet altijd ruimte vrij gelaten te worden voor de doorgang van hulp- en reddingsdiensten.

Met deze ontheffing wordt tevens ontheffing verleend van het in art. 10 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gestelde.

7. Periode/tijden

Jaarontheffing:

Een jaar ontheffing is geldig van 1 januari tot 31 december van het betreffende jaar. Gedurende het badseizoen (1 mei tot 15 september) mag er, ook met ontheffing, niet op het strand, duin en dijk gereden worden tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Buiten het badseizoen geldt geen tijdsrestrictie.

 

Dagontheffing:

Een dagontheffing is 24 uur geldig vanaf 00.00 uur op de datum vermeld op de ontheffing. Gedurende het badseizoen (1 mei tot 15 september) mag er, ook met ontheffing, niet op het strand, duin en dijk gereden worden tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Buiten het badseizoen geldt geen tijdsrestrictie.

 

Ontheffing mindervalidenvervoer:

Een ontheffing mindervalidenvervoer is geldig vanaf 00.00 uur op de ingangsdatum als vermeld op de ontheffing tot 24.00 uur op de einddatum als vermeld op de ontheffing. Gedurende het badseizoen (1 mei tot 15 september) mag er, ook met ontheffing, niet op het strand, duin en dijk gereden worden tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Buiten het badseizoen geldt geen tijdsrestrictie. Een ontheffing wordt voor maximaal 31 dagen verleend.

 

Afwijken van de bloktijden bij calamiteiten:

Rijden over het strand in het badseizoen tussen 11.00 uur en 18.00 uur moet gemotiveerd worden gemeld aan de gemeente Veere. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden die verricht moeten worden aan of bij het strandpaviljoen (o.a. incidenteel noodzakelijk onderhoud, calamiteit vanwege slecht weer).

Als achteraf blijkt dat er geen sprake was van een calamiteit dan kan de verleende ontheffing per direct worden ingetrokken voor de resterende tijd van het betreffende kalenderjaar.

Melden kan in alle gevallen op telefoonnummer: 06-20416636 (handhaving; 7 dagen per week) of 0118 555 444 (tijdens openingstijden van het gemeentehuis)

 

8. Doel van de activiteit

De voorschriften die aan een bepaalde ontheffing worden verbonden met betrekking tot het aantal voertuigen, het gebied en de periode waarvoor die ontheffing geldt, worden ingegeven door het doel waarvoor de betreffende ontheffing wordt gevraagd.

 

9. Aard van de activiteit

De aard van de te verrichten activiteit is bepalend voor het antwoord op de vraag of al dan niet ontheffing kan worden verleend. Het gaat om de volgende activiteiten:

- werkzaamheden;

- met werkzaamheden gelijk te stellen activiteiten;

- personenvervoer in verband met werkzaamheden;

- personenvervoer voor privédoeleinden;

- bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld filmopnames), evenementen en trouwfeesten;

- te water laten van een boot.

-

10. Parkeren op het strand duin en dijk

Op grond van artikel 5.49 van de Apv is het niet alleen verboden om het strand te berijden met een voertuig, maar ook om daar te parkeren.

 

- paviljoenhouders met ontheffing mogen maximaal met 1 voertuig bij het paviljoen parkeren.

- ontheffinghouders, niet zijnde paviljoenhouders, mogen niet langdurig parkeren op het strand. Kort parkeren is toegestaan voor het laden en lossen van goederen.

- I.v.m het te water laten van boten is parkeren bij Erica in Westkapelle toegestaan met een voertuigtrailercombinatie. Dubbel parkeren en parkeren voor straatmeubilair is verboden.

- Gehandicapten in het bezit van een jaarontheffing mogen parkeren bij Erica te Westkapelle. Op de boulevard van Zoutelande mogen mindervaliden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart zonder ontheffing parkeren.

 

Parkeren op duinovergangen is toegestaan voor paviljoenhouders en alleen op een select aantal dijk en duinovergangen, zijnde:

- Strandweg te Dishoek;

- Deep Dean te Zoutelande;

- Boulevard te Zoutelande;

- Breezand te Vrouwenpolder;

- Erica te Westkapelle.

Op iedere andere duin- of dijkovergang is parkeren uitdrukkelijk verboden. Bij het parkeren moet te allen tijde ruimte vrij gelaten worden voor hulp- en reddingsdiensten.

 

Uitgezonderd van de parkeerregels op duin en dijk, is de dijk bij Westkapelle, vanaf het dorp Westkapelle tot en met de Baaiweg. Hier mag zonder ontheffing gereden en geparkeerd worden.

 

11. Intrekking van de ontheffing

De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken:

- als de ontheffinghouder de bij of krachtens deze beleidsregel bepaalde regels overtreedt;

- als de ontheffinghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

- bij misbruik of niet-nakoming van de voorschriften van de ontheffing;

- in het belang van de natuur- of milieuwaarden;

- in het belang van de veiligheid van strandrecreanten;

- in het geval van overlast.

-

12. Onmiddellijke intrekking ontheffing

De ontheffinghouder die in strijd handelt met de ontheffing of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de toezichthouder in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde verstoort of de veiligheid van strandrecreanten in gevaar brengt, kan door de politie, beheerder terrein of toezichthouder mondeling worden gelast zijn ontheffing in te leveren.

Na intrekking van de ontheffing wordt er in datzelfde kalenderjaar geen ontheffing meer verleend op grond van dit beleid, aan de betreffende persoon of het bedrijf.

 

Voorschriften ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten om voorschriften toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.

12.1 Voorschriften jaarontheffing zakelijk:

1. De ontheffing wordt gegeven aan een natuurlijk- of rechtspersoon;

2. De ontheffing mag door eenieder gebruikt worden;

3. De ontheffing mag alleen gebruikt worden als dat noodzakelijk is voor de activiteit waarvoor de ontheffing is verleend;

4. De ontheffing geldt alleen voor het strand (van de waterlijn tot aan de duinvoet) en de duin- en dijkovergangen. Op de stranden moet waar mogelijk langs de hoogwaterlijn gereden worden;

5. Rijden is toegestaan in de gebieden als vermeld bij punt 6 (gebied) in het beleid ‘voertuigen op strand en duin’.

6. Langdurig parkeren op de strandopgangen, duinen, dijken, stranden is nadrukkelijk verboden met uitzondering van de bij punt 10 in het beleid ‘voertuigen op strand en duin’ benoemde delen van het strand en duin overgangen;

7. De ontheffing is alleen geldig in de periode zoals vermeld in de ontheffing;

8. Gedurende het badseizoen (1 mei tot en met 15 september) mag er, ook met ontheffing, niet op het strand gereden worden tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Buiten het badseizoen geldt geen tijdsrestrictie.

9. De ontheffinghouder moet beschikken over een rijbewijs voor het betreffende motorvoertuig;

10. In de nabijheid van mensen of dieren en op de strandopgangen moet stapvoets gereden worden;

11. De ontheffinghouder moet de ontheffing duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatsen als hij/zij op het strand rijdt. Bij tractoren en andere voertuigen waarbij plaatsing achter de voorruit vanuit praktisch oogpunt onmogelijk is, draagt de ontheffinghouder de ontheffing bij zich als hij/zij op het strand rijdt en wordt op de ruit van de tractor een ontheffingsstikker aangebracht;

12. Aanwijzingen van ambtenaren van politie, gemeente, beheerder terrein of Rijkswaterstaat moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

13. Er mag geen schade worden aangebracht aan de plaatselijke flora en fauna;

14. Het rijden op het strand, duin en dijkovergang moet zodanig gebeuren, dat de op het strand en de strandovergang bevindende personen en dieren daarvan geen overlast ondervinden;

15. De ontheffinghouder is verplicht de schade, die hij/zij door het rijden op het strand, duin en dijk veroorzaakt, te vergoeden en voorts redelijkerwijs maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden;

16. Bij misbruik of niet-nakoming van de voorschriften van de ontheffing, kan deze onmiddellijk worden ingetrokken.

17. De ontheffinghouder dient zich, op eerste verzoek van een toezichthouder of de politie, te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs valt hier niet onder).

18. Indien vanwege noodzakelijke werkzaamheden aan een strandpaviljoen (incidenteel onderhoud, calamiteit) in het badseizoen tussen 11.00 en 18.00 over strand, duin en dijk gereden moet worden, dient dit gemotiveerd gemeld te worden aan de gemeente Veere. Melden kan op 06-204 16 636.

19. Met deze ontheffing wordt tevens ontheffing verleend van het in art. 10 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gestelde.

12.2 Voorschriften dagontheffing en jaarontheffing gehandicapten vervoer

1. De ontheffing wordt gegeven aan een natuurlijkpersoon;

2. De ontheffing mag door de ontheffingshouder gebruikt worden.

3. De ontheffing mag alleen gebruikt worden als dat noodzakelijk is voor de activiteit waarvoor de ontheffing is verleend;

4. De ontheffing geldt alleen voor het strand (van de waterlijn tot aan de duinvoet) en de duin- en dijkovergangen. Op de stranden moet waar mogelijk langs de hoogwaterlijn gereden worden;

5. Rijden is toegestaan in de gebieden als vermeld bij punt 6 (gebied) in het beleid ‘voertuigen’ op strand en duin.

6. Langdurig parkeren op de strandopgangen, duinen, dijken, stranden is verboden. Kort parkeren is toegestaan voor het laden en lossen van goederen;

7. De ontheffing is alleen geldig op de datum zoals vermeld in de ontheffing;

8. Een dagontheffing is 24 uur geldig vanaf 00.00 uur op de datum vermeld op de ontheffing. Een maandontheffing is 31 dagen geldig vanaf 00.00 uur op de eerste dag vermeld op de ontheffing tot 24.00 uur op de 31ste dag.

9. Gedurende het badseizoen (1 mei tot en met 15 september) mag er, ook met ontheffing, niet op het strand gereden worden tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Buiten het badseizoen geldt geen tijdsrestrictie.

10. De ontheffingshouder moet beschikken over een rijbewijs voor het betreffende motorvoertuig;

11. In de nabijheid van mensen of dieren en op de strandopgangen moet stapvoets gereden worden;

12. De ontheffinghouder moet de ontheffing duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatsen als hij/zij op het strand rijdt. Bij tractoren en andere voertuigen waarbij plaatsing achter de voorruit vanuit praktisch oogpunt onmogelijk is, draagt de ontheffinghouder de ontheffing bij zich als hij/zij op het strand rijdt;

13. Aanwijzingen van ambtenaren van politie, gemeente, terreinbeheerders of Rijkswaterstaat moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

14. Er mag geen schade worden aangebracht aan de plaatselijke flora en fauna;

15. Het rijden op het strand, duin en dijkovergang moet zodanig gebeuren, dat de op het strand en de strandovergang bevindende personen en dieren daarvan geen overlast ondervinden;

16. De ontheffinghouder is verplicht de schade, die hij/zij door het rijden op het strand, duin en dijk veroorzaakt, te vergoeden en voorts redelijkerwijs maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden;

17. Bij misbruik of niet-nakoming van de voorschriften van de ontheffing, kan deze onmiddellijk worden ingetrokken.

18. De ontheffingshouder dient zich, op eerste verzoek van een toezichthouder of de politie, te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs valt hier niet onder).

19. Met deze ontheffing wordt tevens ontheffing verleend van het in art. 10 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gestelde.

12.3 Voorschriften jaarontheffing particulier (sportvisboot):

1. De ontheffing wordt afgegeven aan een natuurlijk persoon.

2. De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor het te water laten van een sportvisboot bij de trailerhelling in Westkapelle en/of de trailerhelling in Zoutelande.

3. De trailerhelling in Zoutelande mag alleen buiten het badseizoen gebruikt worden. Dat is de periode voor 1 mei en na 15 september.

4. De trailerhelling in Westkapelle mag in het badseizoen (1 mei tot 15 september) ook binnen de bloktijden (11.00 uur – 18.00 uur) gebruikt worden.

5. De ontheffing geldt alleen voor de boulevard van Zoutelande en Erica te Westkapelle (van de waterlijn tot aan de duinvoet) en de duin- en dijkovergangen;

6. Rijden is toegestaan in de gebieden als vermeld bij punt 6 (gebied) in “het beleid voertuigen op het strand 2020”.

7. Parkeren is toegestaan op de boulevard van Zoutelande en bij Erica in Westkapelle. Dubbel parkeren en parkeren voor straatmeubilair is verboden. Bij Erica moet de weg tussen de KNRM post en het strand vrijgehouden worden.

8. De ontheffing is alleen geldig in het jaar zoals vermeld op de ontheffing.

9. In de nabijheid van mensen of dieren en op de strandopgangen moet stapvoets gereden worden.

10. De ontheffinghouder moet de ontheffing duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatsen als hij/zij op het strand rijdt. Bij tractoren en andere voertuigen waarbij plaatsing achter de voorruit vanuit praktisch oogpunt onmogelijk is, draagt de ontheffinghouder de ontheffing bij zich als hij/zij op het strand rijdt en wordt op de ruit van de tractor een ontheffingssticker aangebracht.

11. Aanwijzingen van ambtenaren van politie, gemeente, SSV of Rijkswaterstaat moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

12. Er mag geen schade worden aangebracht aan de plaatselijke flora en fauna;

13. Het rijden op het strand, duin en dijkovergang moet zodanig gebeuren, dat de op het strand en de strandovergang bevindende personen en dieren daarvan geen overlast ondervinden.

14. De ontheffinghouder is verplicht de schade, die hij/zij door het rijden op het strand, duin en dijk veroorzaakt, te vergoeden en voorts redelijkerwijs maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden.

15. Bij misbruik of niet-nakoming van de voorschriften van de ontheffing, kan deze onmiddellijk worden ingetrokken.

16. De ontheffinghouder dient zich, op eerste verzoek van een toezichthouder of de politie, te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs valt hier niet onder).

17. Met deze ontheffing wordt tevens ontheffing verleend van het in art. 10 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gestelde.

 

 

Naar boven