Aanwijzingsbesluit APV Veere 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Veere;

gelet op de artikel 2.22 lid 1 en 5.48 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Veere 2020;

BESLUITEN :

vast te stellen het: AANWIJZINGSBESLUIT Apv Veere 2020

 

 

1. Artikel 2.22 lid 1 detectieverbod

Ter uitvoering van artikel 2.22 wijst het college de volgende gebieden aan waar het verboden is zich met een metaaldetector te begeven:

- de hele kuststrook van de gemeente Veere;

- gebied bij klein Valkenisse, zoals op tekeningen met nummers 20B.02998 en 20B.02999 is gearceerd

- gebied bij de Manteling tussen Oostkapelle en Domburg zoals op tekening met nummer 20B.03002 is gearceerd

- gebied Noordervroon tussen Westkapelle en Domburg, zoals op tekening met nummer 20B.03000 is gearceerd

- gebied bij Fort den Haak in Vrouwenpolder, zoals op tekening met nummer 20B.03001 is gearceerd

- het gebied bij het Veerse bos en Aalvanger in Veere zoals op tekeningen met nummers 20B.03003 en 20B.03004 is gearceerd

 

2. Artikel 5.48 lid 3 aanwijzingen

a: aanwijzing vakken

Ter uitvoering van artikel 5.48 lid 3 wijst het college het strand- en aangrenzend zeevak bij de overgang bij Erica in Westkapelle, zoals ingetekend op tekening met nummer 20b.02997, aan, als strand- en zeevakken waar de in artikel 5.48 lid 2 genoemde verboden is om in het badseizoen:

a. met een vaartuig voorzien van een motor zich vanaf het strand in zee te begeven of zich vanaf de zee op het strand te begeven;

b. vaartuigen voorzien van een motor op het strand te stallen, niet gelden.

b: aanwijzing categorieën vaartuigen

 

Het college bepaalt dat de onder a genoemde aanwijzing alleen van kracht is voor vaartuigen die aan de volgende omschrijving voldoen:

 • 1.

  Een klein schip zoals is aangegeven in het Scheepvaartreglement Westerschelde in artikel 2.1 onder G.: “een schip met een lengte van minder dan 20 meter, uitgezonderd een sleepboot, een duwboot en een schip bezig met de uitoefening van de visserij”.

 • 2.

  een sportvisboot moet voldoen aan de bovenstaande definitie waarbij alleen schepen in aanmerking komen die zich bezig houden met visserij. Alle andere schepen vallen niet onder dit aanwijzingsbesluit.

 • 3.

  De opvarenden gebruiken het klein schip (zoals hierboven is aangegeven) om vis te vangen en die daartoe van de nodige uitrusting is voorzien.

 • 4.

  Een klein schip (zoals hierboven is aangegeven) mag niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

 

 

 

 

Bijlagen

Tekening aanwijzing gebied klein Valkenisse in Biggekerke: 20B.02998 en 20B.02999

Tekening aanwijzing gebied Manteling tussen Oostkapelle en Domburg: 20B.03002

Tekening aanwijzing gebied Noordervroon in Westkapelle: 20B.03000

Tekening aanwijzing gebied Fort den Haak in Vrouwenpolder: 20B.03001

Tekening aanwijzing gebied Veerse Bos en Aalvanger in Veere: 20B.03003 en 20B.03004

 

 

Tekening aanwijzing locatie trailerhelling Erica Westkapelle: 20B.02997

 

dit besluit aan te halen als: ‘Aanwijzingsbesluit APV Veere 2020’;

dit besluit treedt in werking per 1 mei 2020

Aldus besloten in hun vergadering van 28 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,

J.S. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven