Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 110319Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling nota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ Zuid, gemeente Amsterdam

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft op 21 april 2020 de “Uitvoeringsrichtlijnen extra bouwlagen Museumkwartier en Valeriusbuurt” vastgesteld. De reden hiervoor is tweeledig.

Het geldende bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt biedt de mogelijkheid om af te wijken van de maximaal toegelaten bouwhoogte ten behoeve van een extra bouwlaag. Binnen het plangebied bevinden zich veel panden en straten met een hoge architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteit zoals ook is aangegeven op de Waarderingskaart die behoort bij de welstandsnota “De schoonheid van Amsterdam”.

Met de sterke stijging van het aantal aanvragen en een navenant aantal bezwarenprocedures is gebleken dat aanvragen niet steeds gelijk zijn beoordeeld. Dat komt doordat de criteria in het bestemmingsplan niet ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Het is daarom noodzakelijk meer eenduidigheid te brengen in de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid.

Daarnaast heeft de ongebreidelde stroom aan initiatieven van de laatste tijd voor het maken van een extra bouwlaag ook in het kader van de bouwdynamiek de aandacht gekregen. Veel bewoners maken zich zorgen over de veranderingen die dit heeft voor hun buurt. De uitvoeringsrichtlijnen komen hieraan tegemoet.

De hoofdzaak van de uitvoeringsrichtlijnen is, dat een extra bouwlaag op panden die uit oogpunt van monumentwaardigheid, cultuurhistorische betekenis, architectonische en/of stedenbouwkundige meerwaarde in de welstandsnota hoog gewaardeerd zijn (orde 1, 2 of 3, de laatste alleen binnen de hoog gewaardeerde zones A en B) onevenredige afbreuk doet aan het straat- en bebouwingsbeeld.

Tevens wordt met criteria aangegeven in welke andere situaties een extra bouwlaag geen onevenredige afbreuk aan het straat- en bebouwingsbeeld vormt.

Deze systematiek zal worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Museumkwartier en Valeriusbuurt waarvan het ontwerp naar verwachting eind dit jaar ter inzage zal worden gelegd. De uitvoeringsrichtlijnen zullen deze periode overbruggen.

De volledige tekst is te vinden op de website van stadsdeel Zuid.

Tegen de vaststelling is geen bezwaar en beroep mogelijk. De vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen treden in werking de dag nadat zij zijn bekend gemaakt en zijn van toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning die na de dag van inwerkingtreding worden ingediend.

Amsterdam, 22 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen,

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

S.T. Capel

Voorzitter

M.F. Smeels

Stadsdeelsecretaris