Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 110094Beschikkingen | afhandelingMadepolderweg 7a Westerbroek,Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00010832

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om

de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

 

- Madepolderweg 7a, 9608 PX te Westerbroek, het oprichten van kantoren binnen een bouwwerk,

24 april 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes

weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen

van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank

Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit

verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen,

Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.