Gemeenteblad van Zevenaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarGemeenteblad 2020, 110093Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 1, eerste lid, onder b komt te luiden:

basistaken: taken bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit omgevingsrecht;

B.

Artikel 1, eerste lid, onder e, komt te luiden:

complexe taken: basistaken ten aanzien van complexe bedrijven zijnde:

 • -

  vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer die worden ingedeeld in milieucategorie 4.2 en hoger als bedoeld in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, editie 2009 of

 • -

  inrichtingen waarop de Richtlijn industriële emissies van toepassing is als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of

 • -

  overige inrichtingen onder provinciaal bevoegd gezag;

C.

Na het derde lid van artikel 1 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 4.

  Uitgezonderd van de complexe taken zijn de volgende vergunningplichtige inrichtingen die worden ingedeeld in milieucategorie 4.2 en hoger als bedoeld in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, editie 2009:

  • -

   inrichtingen, die uitsluitend onder de Richtlijn industriële emissies categorie 6.6 vallen;

  • -

   inrichtingen bestemd voor cultuur, sport en recreatie (SBI 9321, 931. 1t/m 931.10, 931.B t/m 931.Den 93299);

  • -

   rangeerterreinen (SBI 491,492.2);

  • -

   trafostations (SBI 35.C4 en 35.C5) en de schakelstations van het 380 kV hoogspanningsnet;

  • -

   agrarische inrichtingen die mest verwerken als nevenactiviteit, waarbij de mest uitsluitend afkomstig van de eigen inrichting;

  • -

   inrichtingen met een helikopterlandplaats als nevenactiviteit (SBI 5223.B);

  • -

   betonmortel en -waren (SBI 23611, 2363, 2364, 2365, en 2369) de vergunningplichtige niet IPPC‐inrichtingen;

  • -

   rioolwaterzuiveringen (SBI 3700): de vergunningplichtige niet IPPC‐inrichtingen.

D.

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 brengen de deelnemers de uitvoering van de basistaken onder bij het openbaar lichaam, met dien verstande dat provincie Gelderland de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, onder a en b van het Besluit omgevingsrecht onderbrengt bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

E.

In artikel 7, eerste lid, wordt na “KPMG kwaliteitscriteria, versie 2.1” toegevoegd: dan wel de daarvoor in de plaats getreden nieuwe versie of andere wet- en regelgeving.

F.

Artikel 9 onderdeel e komt te vervallen. Onderdeel f wordt geletterd e.

G.

Artikel 14 komt te luiden:

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen met inachtneming van het bepaalde in artikel 55a van de Wet.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het Dagelijks Bestuur met uitzondering van de bevoegdheden tot het vaststellen van de begroting en wijziging en actualisatie daarvan, de vaststelling van de jaarrekening en het besluit tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur kan instructies geven voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.

 • 5.

  Het Algemeen Bestuur beslist over alle andere aangelegenheden waarvoor de bevoegdheid niet op grond van de Wet of deze regeling aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter toekomt